?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Būvniecības pakalpojumi

Informējam, ka no 2014.gada 1.oktobra stājies spēkā Būvniecības procesa jaunais regulējums
Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
Vispārīgie būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269069
        

Speciālie būvnoteikumi:
1.Ēku būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269164           
2.Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi http://likumi.lv//doc.php?id=269166
3.Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi http://likumi.lv//doc.php?id=269168
4.Autoceļu un ielu būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269710
5.Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi http://likumi.lv//doc.php?id=269199
6.Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība http://likumi.lv/doc.php?id=269032

Dobeles novada pašvaldības būvvaldes piedāvātie pakalpojumi:

1.Paskaidrojuma raksts (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem)

2.Apliecinājuma karte, fasādes karte (ēkām, inženierbūvēm, elektrībai, ceļiem)

3.Būvniecības iecere (būvprojekts minimālajā sastāvā, 2., 3.grupai)

4. Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi – būvprojekts (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem, elektroniskie sakari)

5. Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi – izdota būvatļauja pēc 1.10.2014. (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem, elektroniskie sakari)

6. Tehniskie projekti, skiču projekti līdz 1.10.2014.

7. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem, elektroniskie sakari)

8. Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem, elektroniskie sakari)

9. Izziņa zemesgrāmatai par jaunbūvju nostiprināšanu (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā).

10. Izziņa par būves neesību.

11. Būvatļaujas pagarināšana (kuras izdotas līdz 1.10.2014.)

12. Ēku, būvju krāsojuma saskaņošana

13. Koku ciršanas atļauja

14. Izmaiņas būvprojektā/būvniecības iecerē

15. Reklāmas un izkārtnes saskaņojums

16. Paziņojums par būvniecību (elektroenerģijai)