?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

ACCESSlife

Projekts “Development of social services and social inclusion measures for vulnerable groups”(ACCESSlife), No LLI-365

“Sociālo pakalpojumu attīstība un sociālās iekļaušanas veicināšana atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem”

Darbības programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonds INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 ietvaros prioritātē 3.1.”Investīcijas sociālajā infrastruktūrā, veicinot sociāli atstumto atgriešanu darba tirgū”

Mērķis: Attīstīt un uzlabot sociālo infrastruktūru, uzlabot rehabilitācijas pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas veicina sociālo iekļaušanu.

Partnerība: projekta vadošais partneris- Dobeles novada pašvaldība,

partneri- VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" (LV), Kedainai sociālās aprūpes māja (LT), Akmenes rajona pašvaldība (LT), Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienests (LT).

Galvenās aktivitātes:

1.Kopīgi sociālās iekļaušanas pasākumi bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām,:

  • Vasaras nometne bērniem un jauniešiem ar īpašajām vajadzībām “Augam ar sirdi” sadarbībā ar Jaunakmenes mūzikas skolu, 5 dienas 2020. gada vasarā;
  •  kopīgi organizēts koncerts;

2. Sociālo pakalpojumu  infrastruktūras izvede/uzlabošana partneru iestādēs:

  • Pakalpojuma “Atelpas brīdis” telpu remonts un fizioterapijas kabineta izveide, aprīkojuma iegāde;
  • Japāņu dārza izveide Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienesta teritorijā;
  • Sensorās istabas ierīkošana un aprīkojums Kedainai Sociālās aprūpes mājā;
  • Sajūtu dārza izveide VSIA “Slimnīca “Gintermuiža teritorijā;

3. Partneru speciālistu profesionālā kapacitātes stiprināšana darbā ar mērķa grupām.

  • Pieredzes apmaiņas un apmācību pasākumu organizēšana Latvijas un Lietuvas partneru speciālistiem;

Kopējās attiecināmās izmaksas visiem partneriem:  556 621,77 EUR

ERAF finansējums:  473 128,48 EUR

Partneru līdzfinansējums: 83 493,29  EUR

Dobeles novada pašvaldības kopējais attiecināmais finansējums: 212 827,16 EUR (t.sk. ERAF- 180 902,95 EUR, pašvaldības un VBD – 31 924,21 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada februāris - 2021.gada janvāris

Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Taiga Gribuste

Kontaktinformācija: t. 63720931, t.29187997, taiga.gribuste@dobele.lv

Jaunumi:

22.03.2019.

Ceturtdien, 21. martā tika parakstīts partnerlīgums par projekta “Sociālo pakalpojumu attīstība un sociālās iekļaušanas veicināšana atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” īstenošanu.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un četri projekta partneri – Artūrs Bērziņš VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valdes loceklis (LV), Audrone Kasperaviciene Kedainai Sociālās aprūpes mājas direktore (LT), Aromeda Lauciene Akmenes rajona pašvaldības administrācijas direktore (LT) un Ulijana Petraitiene Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienesta direktore (LT) - parakstīja sadarbības līgumu, kurā Dobeles novads ir vadošais projekta partneris.

Pēc svinīgās līguma parakstīšanas, projekta dalībnieki uzsāka darbu, izskatot būtiskākos aspektus, kas saistīti ar korektu projekta īstenošanu. Ar prezentāciju uzstājās VARAM Apvienotā sekretariāta projekta vadītājs un šī projekta kurators Nikolajs Fadejevs. Katrs partneris iepazīstināja klātesošos ar savas organizācijas pamatdarbību, pieredzi līdz šim īstenotajos projektos, tai skaitā ar tiem, kuros piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums. Iesaistītās puses vienojās par pirmajā periodā plānotajām aktivitātēm, to laiku un norises vietu.

Projekta “Development of social services and social inclusion measures for vulnerable groups”(ACCESSlife), No LLI-365 mērķis ir attīstīt un uzlabot sociālo infrastruktūru, uzlabot rehabilitācijas pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas veicina sociālo iekļaušanu.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot gan ar infrastruktūras uzlabošanu saistītās aktivitātes, gan ar speciālistu kompetences paaugstināšanu saistītās aktivitātes, gan sociālo iekļaušanu veicinošās aktivitātes pārrobežu sadarbībā. Dobeles novada Lejasstrazdos plānots izremontēt telpas pakalpojuma “Atelpas brīdis” nodrošināšanai, izveidot fizioterapijas kabinetu un iegādāties aprīkojumu; VSIA “Slimnīcas “Gintermuiža” teritorijā izveidos Sajūtu dārzu; Kedainai Sociālās aprūpes mājā izveidos Sensoro istabu; mūzikas instrumentu un aprīkojuma iegāde paredzēta Jaunakmenes Mūzikas skolas tradicionālo nometņu “Augam ar sirdi” bērniem ar īpašām vajadzībām organizēšanai; Japāņu dārza izveide plānota Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienesta teritorijā. Bērniem un jauniešiem ar īpašajām vajadzībām tiks organizēta piecu dienu nometne un noslēguma koncerts 2020. gada vasarā. Paredzēti vairāki pasākumi, kas paredz sabiedrības informēšanu par projekta norisēm. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 ietvaros.