?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

ACCESSlife

Projekts “Development of social services and social inclusion measures for vulnerable groups”(ACCESSlife), No LLI-365

“Sociālo pakalpojumu attīstība un sociālās iekļaušanas veicināšana atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem”

Darbības programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonds INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 ietvaros prioritātē 3.1.”Investīcijas sociālajā infrastruktūrā, veicinot sociāli atstumto atgriešanu darba tirgū”

Mērķis: Attīstīt un uzlabot sociālo infrastruktūru, uzlabot rehabilitācijas pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas veicina sociālo iekļaušanu.

Partnerība: projekta vadošais partneris- Dobeles novada pašvaldība,

partneri- VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" (LV), Kedainai sociālās aprūpes māja (LT), Akmenes rajona pašvaldība (LT), Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienests (LT).

Galvenās aktivitātes:

1.Kopīgi sociālās iekļaušanas pasākumi bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām,:

  • Vasaras nometne bērniem un jauniešiem ar īpašajām vajadzībām “Augam ar sirdi” sadarbībā ar Jaunakmenes mūzikas skolu, 5 dienas 2020. gada vasarā;
  •  kopīgi organizēts koncerts;

2. Sociālo pakalpojumu  infrastruktūras izvede/uzlabošana partneru iestādēs:

  • Pakalpojuma “Atelpas brīdis” telpu remonts un fizioterapijas kabineta izveide, aprīkojuma iegāde;
  • Japāņu dārza izveide Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienesta teritorijā;
  • Sensorās istabas ierīkošana un aprīkojums Kedainai Sociālās aprūpes mājā;
  • Sajūtu dārza izveide VSIA “Slimnīca “Gintermuiža teritorijā;

3. Partneru speciālistu profesionālā kapacitātes stiprināšana darbā ar mērķa grupām.

  • Pieredzes apmaiņas un apmācību pasākumu organizēšana Latvijas un Lietuvas partneru speciālistiem;

Kopējās attiecināmās izmaksas visiem partneriem:  556 621,77 EUR

ERAF finansējums:  473 128,48 EUR

Partneru līdzfinansējums: 83 493,29  EUR

Dobeles novada pašvaldības kopējais attiecināmais finansējums: 212 827,16 EUR (t.sk. ERAF- 180903,08 EUR, pašvaldības un VBD – 31924,08 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada februāris - 2021.gada janvāris

Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Taiga Gribuste

Kontaktinformācija: t. 63720931, t.29187997, taiga.gribuste@dobele.lv
Eiropas Savienība nenes atbildību par šajā vietnē sagatavoto informāciju.
Programmas oficiālā saite www.latlit.eu un Eiropas Savienības oficiālā saite www.europa.eu.

Jaunumi:

20.01.2020.

Aizvadīts projekta “SocQuality” noslēguma pasākums – konference

Bauskas novada Ceraukstes pagastā kompleksā “Rožmalas” norisinājās projekta “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā” (SocQuality) noslēguma konference “Sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu kvalitāte reģionos - iespējas un risinājumi”.

Konferenci apmeklēja projekta “SocQuality” partneri no septiņām Zemgales un Lietuvas pierobežas pašvaldībām, kā arī citas Zemgales reģiona pašvaldību un NVO sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistītās puses, kā arī jauniešu centri, kas īsteno sociālās iekļaušanas pasākumus, kopumā 77 cilvēki. Konferences mērķis bija rosināt domāt par sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu kvalitāti un pieejamību, iepazīties ar projekta laikā gūto pieredzi, izzināt alternatīvās sociālās rehabilitācijas un izglītības piedāvājumus.

Konferenci atklāja Aivars Okmanis, Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs, un Vaida Aleknavičienė, Jonišķu rajona pašvaldības mēra vietniece, kuri vēlēja projektā un pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām personām tikpat veiksmīgi turpināt iesākto, neapstāties pie sasniegtā un strādāt pie jaunu mērķu sasniegšanas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanā. Tāpat Aivars Okmanis un Vaida Aleknavičienė uzsvēra Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ieguldījuma nozīmīgumu kopējā abu valstu reģionālajā attīstībā.

Pirmajā konferences daļā nozares speciālisti stāstīja par šī brīža aktualitātēm sociālo pakalpojumu jomā. Ieva Zeiferte, projekta “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā (SocQuality)” vadītāja, iepazīstināja ar tā rezultātiem, secinājumiem un ierosinājumiem nākamajam plānošanas periodam. Labklājības ministrijas pārstāves Sigita Rozentāle un Agnese Jurjāne stāstīja par sociālo pakalpojumu attīstības politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. periodam un to kvalitāti regulējošajiem normatīvajiem aktiem, pakalpojumu reģistrācijas prasībām un plānotajiem uzlabojumiem. Dace Strautkalne, sociālo pakalpojumu koordinatore Zemgales Plānošanas reģionā, vēstīja par reģiona sociālo pakalpojumu attīstību un deinstitucionalizācijas procesa progresu, bet Aija Rieba, Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas konsultante, ziņoja par “Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas” ieviešanu projekta partneru institūcijās. Pirmās daļas noslēgumā Daces Strautkalne un Aija Rieba pasniedza pelnīti gūtos apliecinājumus par pašnovērtējuma veikšanu un metodikas ieviešanu septiņām projektu partneru institūcijām, no tām četriem Zemgales pašvaldību sociālajiem dienestiem: Dobeles novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai Beātai Limanānei, Auces novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai Evitai Mežulei, Jaunjelgavas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai Evijai Elksnei un Viesītes novada pašvaldības Sociālajam dienestam.

Otrā konferences daļa bija veltīta sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu attīstības piemēriem, ar kuriem dalījās pārstāvji no Dobeles, Auces, Jaunjelgavas un Viesītes novadiem, kā arī Kretingas, Jonišķu un Rokišķu pilsētām. Viesītē projekta laikā izveidots Dienas centrs, kas realizē iekļaujošos pasākumus, Dobelē paveikts ievērojams darbs, lai uzlabotu vides pieejamību Dobeles novada grupu dzīvokļu sociālajā pakalpojumā, Jaunjelgavas novada Staburaga pagastā pilnībā no jauna izveidots grupu dzīvokļa pakalpojums, kas aprīkots ar visām nepieciešamajām iekārtām, lai nodrošinātu ērtus un mājīgus uzturēšanās apstākļus, Auces novada sociālajā dzīvojamajā mājā uzlikts jauns jumts, izremontētas 2. stāva telpas un ierīkoti universālā dizaina elementi. Kretingas dienas centrā izveidota multisensorā istaba un ierīkots mūsdienīgs aprīkojums, piemēram, šūpoles cilvēkiem ratiņkrēslā, bet Jonišķu un Rokišķu pilsētās veikti iespaidīgi remontdarbi, atjaunojot jauniešu centru telpas un iegādājoties brīvā laika pavadīšanas aprīkojumu.

Savukārt trešajā konferences daļā tās apmeklētāji devās izglītojošā braucienā uz Bārbeles zēnu pamatskolu “Saknes un spārni”, kur izzinātas alternatīvās pedagoģijas metodes, mācību programma, audzēkņu dienas režīms, pienākumi un savstarpējā komunikācija. Skola ir unikāla ar piedāvāto interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību klāstu - šeit var apgūt avio simulāciju un konstruēšanu, individuālu mūzikas instrumentu spēli, šahu, padziļinātu matemātiku, ornitoloģiju un citas prasmes.

Pēc tam ceļš veda uz restaurēto Bruknas muižu, kur apgūtas alternatīvas sociālās rehabilitācijas metodes Bruknas kopienā. Tās mērķis ir dot iespēju katram pašam atrast savu ceļu, baudot dabu, gadalaika maiņu, lauku darbu un laika ritmu, rūpes par ēku uzturēšanu un celtniecību. Kā apmeklējumā akcentēts - strādājot ar rokām, cilvēki sakārto arī sevi, savas domas.

Kā atzina projekta partneri, viens no lielākajiem ieguvumiem projekta laikā bijis ne tikai ieguldījums partneru institūciju infrastruktūras uzlabošanā un aprīkojumā, bet arī pakalpojumus nodrošinošā personāla apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumi. Kā vairākkārtīgi uzsvēra projekta vadītāja Ieva Zeiferte un kvalitātes vadības metožu konsultante Aija Rieba, jebkura pakalpojuma, arī sociālā un iekļaušanas pasākuma kvalitāte nav atkarīga tikai no ēkām, bet galvenokārt no cilvēkiem, komandas gara, metodēm un vadības kapacitātes. Šī iemesla dēļ partneru speciālistiem projekta laikā tika piedāvāti gan pieci dažādi apmācību pasākumi un jaunu metožu meistarklases, gan dažāda veida iestāžu apmeklējumi deviņos pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijā un Lietuvā. Arī Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Taiga Gribuste, apliecinot savu cieņu visiem šī smagā darba darītājiem, uzsvēra, ka sociālajiem darbiniekiem un jauniešu centru vadītājiem pozitīvas emocijas un pieredzi bagātinoši piedzīvojumi nekad nav par daudz, tieši otrādi.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Lujāne
Zemgales Plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciāliste
www.zemgale.lv

28.10.2019.

23.-24. oktobrī 5 Dobeles novada sociālie darbinieki un projekta vadītājs kopā ar citiem projekta partneriem devās apmācībās un pieredzes apmaiņā uz Kedaiņiem (LT). Pirmā diena bija veltīta apmācībām – lekcijām un praktiskām nodarbībām par tēmu- “Apzinātība un relaksācija” – “Mindfullness”, kas kļūst par populāru metodi psihologu un sociālo darbinieku darbā, tomēr daudziem šī joma vēl ir pavisam jauna un gūtās zināšanas būs noderīgas turpmākajā darbā. 

Otrajā dienā bija iespēja iepazīties ar projekta partnera - Kedaiņu sociālās aprūpes mājas ikdienas darbu un klientu sasniegumiem, kā arī gūt praktiskas iemaņas ar Sensorās istabas aprīkojumu, kā iedarbojas katrs rīks uz cilvēkiem ar dažāda rakstura garīgiem traucējumiem. Apmācību beigās katram dalībniekam tika pasniegts sertifikāts par apgūtām tēmām.

     

Jāatzīmē, ka Sensorā istaba izveidota un iegādāts aprīkojums šā projekta ietvaros. Projekta partneri bija pārsteigti par tik ļoti klientiem labvēlīgas vides izveidi aprūpes centrā, daudzām iespējām sevis attīstīšanai - bibliotēka ar svaigiem laikrakstiem, datortelpa, radošo nodarbību telpas, sporta zāle ar trenažieriem, teātra pulciņš, sporta sacensības. Teātra pulciņš parādīja  viesiem augstas klases un emocijām piepildītu dejas uzvedumu.

23. oktobrī notika arī projekta vadības 5 partneru sanāksme, kurā apsprieda periodā paveikto un plānoja nākamo lielo pasākumu – nometni bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu asistentiem Akmenē (LT).

16.07.2019.

2019.gada jūnijā  projekta partneris Jelgavas slimnīca “Ģintermuiža“ iekārtoja sensoro istabu plānotajā apjomā, tā aprīkota ar vairākiem sajūtu rosinošajiem dizainiem: krāsains ksilofons, spīdošas šķiedras gaismas terapijai, spīdošs galds ar figūrām un akmentiņiem, burbuļu caurules, spoguļi, ūdens efekta projekcijas, muzikālā ūdens gulta ar spīdošu spoguļveida baldahīnu. 2019.gada jūlijā projekta partneris Kedaiņu (LT) sociālās aprūpes māja arī iegādājās aprīkojumu sensorās istabas iekārtošanai, šā gada oktobrī partneru darbinieki būs gatavi apmācīt un dalīties pieredzē ar partneru sociālo dienestu psihologiem.

Projekta ietvaros 2019. gada 26.-27.jūnijā notika partnerinstitūciju sociālo darbinieku apmācība, kura saistīta ar garīgi slimo radinieku apmācību ikdienas dzīvē. Lekciju mērķis bija ar psihoedukācijas palīdzību aktualizēt bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem vecāku psihiskās veselības un emocionālās labsajūtas nozīmi, veicināt vecākos spēju atpazīt, pieņemt un runāt par savām emocijām, iepazīstināt ar profilaktiskajiem pasākumiem, lai izvairītos no izdegšanas sindroma, depresijas, miega traucējumu attīstības, kā arī informēt par iespējām saņemt gan praktisku palīdzību (asistenta pakalpojumi, "Atelpas brīdis" utml.), gan palīdzību psihoemocionālu grūtību gadījumā, ko sniedz psihiatriskās palīdzības dienests un psiholoģiskās atbalsta programmas (atbalsta grupas, krīzes tālruņi, sociālā rehabilitācija).

 

 

 

 

Divu apmācību dienu semināra lekcijas un praktiskās nodarbības vadīja slimnīcas “Ģintermuiža” rezidenti: dr. Matīss Pudāns, dr. Liesma Baltā, dr. Arta Kočāne, dr.Tatjana Matule-Millersone, dr Ņikita Šakels un dr. Ņina Šakele. Kopā sertifikātu par piedalīšanos apmācībās saņēma 7 personas no Klaipēdas pedagogical Psychological Service; 7 personas no Kedainiai social care home; 7 personas no Administration of Akmene District Municipality; 6 personas no Dobeles novada pašvaldība un 5 sociālie darbinieki no slimnīcas “Ģintermuiža”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22.03.2019.

Ceturtdien, 21. martā tika parakstīts partnerlīgums par projekta “Sociālo pakalpojumu attīstība un sociālās iekļaušanas veicināšana atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” īstenošanu.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un četri projekta partneri – Artūrs Bērziņš VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" valdes loceklis (LV), Audrone Kasperaviciene Kedainai Sociālās aprūpes mājas direktore (LT), Aromeda Lauciene Akmenes rajona pašvaldības administrācijas direktore (LT) un Ulijana Petraitiene Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienesta direktore (LT) - parakstīja sadarbības līgumu, kurā Dobeles novads ir vadošais projekta partneris.

Pēc svinīgās līguma parakstīšanas, projekta dalībnieki uzsāka darbu, izskatot būtiskākos aspektus, kas saistīti ar korektu projekta īstenošanu. Ar prezentāciju uzstājās VARAM Apvienotā sekretariāta projekta vadītājs un šī projekta kurators Nikolajs Fadejevs. Katrs partneris iepazīstināja klātesošos ar savas organizācijas pamatdarbību, pieredzi līdz šim īstenotajos projektos, tai skaitā ar tiem, kuros piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums. Iesaistītās puses vienojās par pirmajā periodā plānotajām aktivitātēm, to laiku un norises vietu.

Projekta “Development of social services and social inclusion measures for vulnerable groups”(ACCESSlife), No LLI-365 mērķis ir attīstīt un uzlabot sociālo infrastruktūru, uzlabot rehabilitācijas pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas veicina sociālo iekļaušanu.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot gan ar infrastruktūras uzlabošanu saistītās aktivitātes, gan ar speciālistu kompetences paaugstināšanu saistītās aktivitātes, gan sociālo iekļaušanu veicinošās aktivitātes pārrobežu sadarbībā. Dobeles novada Lejasstrazdos plānots izremontēt telpas pakalpojuma “Atelpas brīdis” nodrošināšanai, izveidot fizioterapijas kabinetu un iegādāties aprīkojumu; VSIA “Slimnīcas “Gintermuiža” teritorijā izveidos Sajūtu dārzu; Kedainai Sociālās aprūpes mājā izveidos Sensoro istabu; mūzikas instrumentu un aprīkojuma iegāde paredzēta Jaunakmenes Mūzikas skolas tradicionālo nometņu “Augam ar sirdi” bērniem ar īpašām vajadzībām organizēšanai; Japāņu dārza izveide plānota Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienesta teritorijā. Bērniem un jauniešiem ar īpašajām vajadzībām tiks organizēta piecu dienu nometne un noslēguma koncerts 2020. gada vasarā. Paredzēti vairāki pasākumi, kas paredz sabiedrības informēšanu par projekta norisēm. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 ietvaros.