?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Par vēja elektrostaciju parka “Dobele” būvniecību Dobeles novada teritorijā

29.10.2021

Dobeles novada dome 2021. gada 28. oktobra sēdē izskatīja jautājumu par vēja elektrostaciju parka “Dobele” būvniecību novada teritorijā un pieņēma lēmumu neakceptēt šo SIA “Dobele Wind” paredzēto darbību.

Domes atteikuma pamatā ir fakts, ka nav izpildīti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (Dobeles novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.5). Turklāt sabiedrības viedoklis un citas ietekmes šajā situācijā pat ir sekundāras, primārais ir neatbilstība minētajiem noteikumiem.

Dobeles novada pašvaldība 2021. gada 2. jūlijā saņēma SIA  “Dobele Wind” iesniegumu par paredzētās darbības “Vēja elektrostaciju parka “Dobele” būvniecība Dobeles novadā” akceptēšanu. Šī jautājuma izskatīšanas termiņš tika pagarināts, jo Administratīvi teritoriālā reforma mainīja Dobeles novada sākotnējās robežas un iedzīvotāju kopumu.  

Ierosinātājs ar 2017. gada 13. janvāra iesniegumu informēja pašvaldību par nodomu izbūvēt vēja parku “Dobele” Dobeles novadā. Savukārt pašvaldība atbildes vēstulē informēja par Saistošo noteikumu Nr. 5 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 10.35. apakšpunktu, ka vēja ģeneratorus ar maksimālo jaudu lielāku par 10 kW atļauts izvietot lauku, mežu, ražošanas apbūves un tehniskās apbūves teritorijās tikai tad, ja tas akceptēts detālplānojumā.

Tāpat pašvaldība informēja,  ka vēja parka “Dobele” izbūvei paredzētās zemes vienības atrodas uz meliorētām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, tāpēc ir bez paredzētās nepieciešamās infrastruktūras – pievedceļu, laukumu, enerģijas pārvades un telekomunikāciju līniju izbūves – un ka jāatrisina arī lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmu pārkārtošana.  

Dobeles novada pašvaldība secina, ka nav izpildīti iepriekš minēto Saistošo noteikumu nosacījumi, kurus ierosinātājs zināja. Par to liecina fakts, ka 2019. gadā pašvaldība saņēma divus ierosinātāja iesniegumus ar priekšlikumiem noteikumus grozīt.

Ņemot vērā iepriekšminēto, ir secināms, ka no 2019. gada nav mainījušies lietas faktiskie un tiesiskie apstākļi un, ievērojot lietderības apsvērumus, nav vērtēti citi ar vēja parka “Dobele”  būvniecību saistītie jautājumi.

Taču nešaubīgi, ka bez iepriekš minētā argumenta faktiski jāņem vērā arī sabiedrības viedoklis, kas ir izteikti negatīvs. Dobele ir rūpniecības pilsēta, un arī visi lielākie uzņēmumi iebilst pret šo ieceri, jo tas saistīts ar vērtīgākā resursa - iedzīvotāju kā esošā un potenciālā darbaspēka - attieksmi pret Dobeles novadu kā dzīves un darba vietu. Jāvērtē arī samērīgums - sabiedrības viedokļa dēļ novada ekonomikai zaudējumi būs lielāki nekā ieguvumi, neraugoties uz ES zaļo kursu. Tādēļ jāveicina alternatīvas iniciatīvas.

Informāciju sagatavoja:
Gunārs Kurlovičs,
Dobeles novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks