?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Par pašvaldības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

06.05.2020

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izraisīto ekonomisko krīzi, saskaņā ar 2020. gada 30. aprīlī pieņemto Dobeles novada domes lēmumu Nr. 128/6 “Par pašvaldības mantas nomas maksu ārkārtējās situācijas laikā” Dobeles novada pašvaldība:

 • piemēros atbrīvojumu no pašvaldības mantas nomas maksas, ja komersants (nomnieks) noteiktā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai LR Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā;
 • piemēros pašvaldības mantas nomas maksas samazinājumu atbilstoši komersanta (nomnieka) ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas;
 • nepiemēros komersantam (nomniekam) kavējuma procentus un līgumsodus nomas maksas samaksas kavējuma gadījumā.

Minētos atvieglojumus komersantam (nomniekam) nosaka uz noteiktu laika periodu, sākot ar 2020. gada 12. martu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Kārtību, kādā uz minētā likuma darbības laiku krīzes skartajam komersantam piemēro publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, nosaka Ministru kabineta 2020. gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Ja minētais atbalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti, komersants (nomnieks) atmaksā piešķirto atbalstu Dobeles novada pašvaldībai.

Komersants (nomnieks) veic samaksu par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus.

Kritēriji atbalsta saņemšanai

Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs, pamatojoties uz komersanta (nomnieka) iesniegumu, vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 2.aprīļa noteikumu Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. un 5. punktu, piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, ja komersants vienlaikus atbilst šo noteikumu 3. punktā minētajiem kritērijiem:

 • komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā, aprīlī vai maijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros komersants faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, samazinājušies par 30 %.
 • komersantam iesnieguma iesniegšanas dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
 • komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;
 • komersantam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas uz 2020. gada 29. februāri esošās parādsaistības pret iznomātāju vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku.

 

Iesniedzamie dokumenti

 • Komersanta (nomnieka) iesniegums saskaņā ar iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu Nr.180 6. punktu;
 • Operatīvās bilances par periodiem, kuriem tiek prasīta atlaide (katram mēnesim atsevišķi, piemēram, 2019. gada marta mēnesis un 2020. gada marta mēnesis);
 • Apliecinājums par nodokļu parāda, kas lielāks par 1000 EUR, neesamību iesnieguma iesniegšanas dienā;
 • Apliecinājums par maksātnespējas procesa neesamību iesnieguma iesniegšanas dienā.

 

Iesniegumā jānorāda, kādā veidā nomnieks vēlas saņemt pašvaldības lēmumu par piešķirto atbalstu, kā arī informācija par valsts piešķirto dīkstāves pabalstu un datumu, kad tas piešķirts.

Iepriekš minētie dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. novembrim Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, vai elektroniski apic@dobele.lv

Informāciju sagatavoja:
Jolanta Kalniņa,
Dobeles novada pašvaldības
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja