?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Par attālinātā mācību procesa organizēšanu Dobeles novadā

03.04.2020

Visās Dobeles novada izglītības iestādēs (pirmsskolas, vispārizglītojošajās un profesionālajās, kā arī profesionālās ievirzes – mūzikas, mākslas un sporta skolās) tāpat kā visā Latvijā jau vairākas nedēļas noris attālinātās mācības.

Izglītības iestāžu vadītāji apstiprina, ka mācību process uzsākts veiksmīgi. Katra novada izglītības iestāde darbojas saskaņā ar kopīgi izstrādātu plānu saziņai, mācību apjoma plānošanai un atgriezeniskās saites saņemšanai. Rezultātā tiek nodrošināta regulāra informācijas apmaiņa starp pedagogiem, skolēniem, vecākiem, izglītības iestādes vadību. Saziņai galvenokārt tiek izmantota skolvadības sistēma “E-klase”.

Lai attālināto mācību procesu padarītu skolēniem, skolotājiem un vecākiem savstarpēji saprotamāku, veiktu uzlabojumus un rastu jaunus tehnoloģiskos risinājumus, katru nedēļu tiek veikta gan skolēnu, gan skolotāju, gan vecāku aptauja. Pēc pirmās attālinātās mācību nedēļas noskaidrojās, ka sākumskolas klasēs veicamie darbi ir pārāk laikietilpīgi, reizēm pārāk sarežģīti skolēna pašvadītas mācīšanās procesam, kā arī sadrumstaloti pa mācību priekšmetiem. Vecāko klašu skolēniem veicamos uzdevumus ieteicams izstrādāt ilgākam laika periodam, lai skolēns pats varētu plānot savu mācīšanos, ņemot vērā arī mājās esošo tehnoloģisko nodrošinājumu. Profesionālās ievirzes iestāžu un interešu izglītības pulciņu audzēkņiem ieteicams izveidot individuālu plānu patstāvīgām nodarbībām attālināti. Šajā laika posmā mākslas, mūzikas un sporta skolas nodarbības ir bez maksas.

Pēc skolu pieprasījuma attālinātā mācību procesa nodrošināšanai Izglītības un zinātnes ministrija Dobeles novada pašvaldībai ir piešķīrusi 39 planšetes un 5 viedtālruņus.

Arī skolas savu iespēju robežās sniegušas palīdzību ar IT nodrošinājumu ģimenēm un skolotājiem. Dobeles novada pašvaldība ir iegādājusies 532 SIA Uzdevumi.lv PROF licences, lai skolēni, pildot uzdevumus, varētu redzēt ne tikai savas kļūdas, bet arī saņemt skaidrojumu, kā konkrētais uzdevums jāveic un varētu izlasīt arī teorētisko materiālu par attiecīgo tēmu. Daudzas skolas iespēju robežās nodrošinājušas PROF licences visiem pedagogiem un skolēniem, kā arī rosinājušas izmantot citas tiešsaistes materiālu vietnes, piemēram, soma.lv, Youtube u.c.

Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādēs ir atvērtas dežūrgrupas, lai pieņemtu bērnus, kuru vecāki ar parakstu apliecina, ka nav iespēja savu bērnu pieskatīt mājas apstākļos. Šajā periodā maksa par ēdināšanu tiks aprēķināta tikai tiem bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas iestādi.

Pirmsskolas pedagogi pēc saskaņota grafika veic darbu dežūrgrupās, kā arī organizē attālināto mācīšanos. Grupu skolotājas ne retāk kā reizi nedēļā sniedz vecākiem konkrētus ieteikumus, idejas darbam ar bērniem mājās, īpašu uzmanību pievēršot 5-6-gadīgo bērnu sagatavošanai skolai.  Saziņa ar vecākiem notiek, lietojot E-klasi, WhatsApp, e-pastu un telefoniski.  Grupu skolotājas ir atbildīgas, lai notiktu regulāra informācijas apmaiņa ar ikviena bērna vecākiem attālināta mācību procesa nodrošināšanā, konsultāciju sniegšanā, tai skaitā sociālo jautājumu risināšanā. Atsevišķos gadījumos vecākiem tiek izsniegtas mapes ar kopētiem mācību materiāliem.

Paredzot un saprotot, ka, krīzes situācijai beidzoties, vecākiem būs jāatgriežas darbā un bērniem pirmsskolas iestādē, jau šobrīd, negaidot vasaru, daudzi pirmsskolas pedagogi un pedagogu palīgi izmanto ikgadējos atvaļinājumus.

Sarmīte Dude,
Dobeles novada Izglītības pārvaldes
metodiķe vispārējās izglītības un tālākizglītības jautājumos