?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Domes sēdē atbalstīts Dobeles novada pašvaldības budžets 2022. gadam

27.01.2022

Šodien, 27. janvārī, Dobeles novada domes sēdē ar 13 balsīm “par” tika apstiprināts lēmuma projekts “Dobeles novada pašvaldības budžets 2022. gadam”.

Sēdes darba kārtībā tika izskatīti un atbalstīti lēmuma projekti: “Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs”, kas nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Dobeles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas;
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, kas nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā;
Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs”, kas nosaka izglītojamos, kuriem ir tiesības saņemt Dobeles novada pašvaldības finansētus ēdināšanas maksas atvieglojumus, atvieglojumu apmērus un to piešķiršanas kārtību. Noteikumi neattiecas uz izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem. Izglītojamie, kuru mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, atvieglojumus saņem saskaņā ar Dobeles novada domes saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā;
Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”, kas nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus;
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Dobeles novadā”, kas nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Dobeles novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

Tāpat sēdē tika atbalstīti lēmuma projekti par pašvaldības komisiju - Finansiālā atbalsta piešķiršanas sporta projektiem; Finansiālā atbalsta piešķiršanas kultūras projektiem; Jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas; dzīvokļu jautājumu komisijas; Medību koordinācijas komisijas; Satiksmes drošības komisijas; Finansiālā atbalsta piešķiršanas sociāliem un veselības projektiem komisijas izveidi.

Visi minētie, kā arī citi domes sēde izskatītie lēmumi un ar tiem saistītie pašvaldības saistošie noteikumi būs pieejami Dobeles novada pašvaldības mājaslapā.

27. janvāra sēdē piedalījās 18 deputāti, domē ir ievēlēti 19 deputāti.

Nākamā kārtējā Dobeles novada domes sēde plānota 24. februārī plkst. 14.00. Par iespēju sekot līdzi domes sēdei tiešraidē informācija tiks publicēta Dobeles novada pašvaldības tīmekļvietnē www.dobele.lv.

Dobeles novada pašvaldības informācija