?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novada Sociālais dienests sniedz atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) valstī noteiktās COVID -19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā

31.03.2020
 • Dobeles novada domes Saistošie noteikumi Nr. 8 no 26.10.2017.  nosaka, ka Dobeles novadā deklarēta maznodrošināta ģimene (persona) ir ģimene (persona), kuras ienākumi uz ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz:

- ja ģimenē (personai) nav nepilngadīgu bērnu - 215 eiro mēnesī;
- ja ģimenē (personai) ir nepilngadīgi bērni - 258 eiro mēnesī;
- pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti bez apgādniekiem – 301 eiro mēnesī.

 • Gadījumā, ja ģimenei (personai) izsniegta izziņa, kas apliecina, ka tā atzīta par trūcīgu, maznodrošinātu vai par maznodrošinātu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, un izziņas derīguma termiņš beidzas vai ir jāpagarina, uzskatāms, ka izziņas derīguma termiņš ir pagarināts uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas nozīmē līdz 2020. gada 31. maijam. Tāpat uz vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai. Pensionāriem un invalīdiem izziņas derīguma termiņš ir pagarināts uz pusgadu.
   
 • Ir atvieglota kārtība, kādā ģimene (persona), kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, rīkojas šajā situācijā. Ģimenei (personai) Dobeles novada Sociālajā dienestā jāvēršas attālināti, izmantojot e-pastu: sad@dobele.lv vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē E. Francmaņa ielā 6, Dobelē. Sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbaudīs iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņems lēmumu par atbilstošā statusa noteikšanu vai par atteikumu to noteikt.
   
 • Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajam pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus. Attiecīgi pašvaldība ir tiesīga īstenot arī dažādus atbalsta pasākumus, izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā. Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.
   
 • Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 242 eiro uz cilvēku mēnesī, ko apliecina Sociālā dienesta izsniegta izziņa, ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu - pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi. Dobeles novadā šo pakalpojumu nodrošina Latvijas Sarkanā krusta Dobeles komiteja Brīvības ielā 3, sīkāka informācija pa tālruni 29631687 vai pa e-pastu: lsk.dobele@redcross.lv
   
 • Vēršam uzmanību, ka Dobeles novada Sociālais dienests un tā struktūrvienības – Grupu dzīvokļi, ĢAC Lejasstrazdi, Sociālo pakalpojumu centrs - turpina darbu karantīnas režīmā, izņemot Dienas centru pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem "Stariņš", kas ir slēgts uz ārkārtas situācijas laiku.
  Aprūpes mājās birojs arī turpmāk nodrošina aprūpes mājās pakalpojumus novada iedzīvotājiem, tomēr samazinot sniegto pakalpojumu biežumu un stingri ievērojot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības. Tāpat tiek nodrošināti Higiēnas centra pakalpojumi, ievērojot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības. Lai nodrošinātu efektīvu un drošu pakalpojumu sniegšanas kārtību, lūdzam zvanīt savam sociālajam darbiniekam vai sociālajam aprūpētājam, lai uzzinātu visu nepieciešamo informāciju, kā saņemt pakalpojumus šajā ārkārtas situācijā.
   
 • Aicinām iedzīvotājus neskaidrību gadījumā, sazināties ar savu sociālo darbinieku vai zvanīt:

- Sociālās rehabilitācijas un sociālās palīdzības daļa pilngadīgām personām 25631574,
- Ģimeņu atbalsta daļa 20283070,
- Administratīvā daļa 25635817,
- Sociālo pakalpojumu centrs 29161388,
- Aprūpes mājās birojs 25495424,
- Grupu dzīvokļi 25495426,
- ĢAC “Lejasstrazdi ” 29471928.

Aicinām šajā ārkārtējā situācijā ikvienu būt atbildīgam gan pret sevi, gan pret apkārtējiem, un ar sapratni un iecietību izturēties pret noteiktajiem ierobežojumiem.

2020. gada 20. martā Saeimas sēdē tika pieņemti  grozījumi “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kas nosaka kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) valstī noteiktās COVID -19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste