?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana autoceļa “Jaunļobas – Granti – šoseja “Dobele – Jaunbērze 3.km” pārbūves darbiem Dobeles pagastā, Dobeles novads

Iepirkuma ID
DNP 2018/46
Tips
Pakalpojumi
Līguma veids
Piegādes un pakalpojumi 10000-42000 €
Izsludināts
09.10.2018
Iesnieguma termiņš
22.10.2018
Informācijas atjaunošanas datums
28.11.2018
Lēmuma pieņemšanas datums
23.10.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Laila Šereiko, mob. tālr. 26549058.

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.

Kontaktpersonas objekta apsekošanai:

Dobeles pagasta pārvaldes vadītāja Dace Škorņika, mob.tālr. 26336194

Projekta vadītāja Kristīne Ūdre, mob.tālr.22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv

Apraksts

Būvprojekts pieejams linka adresē: https://failiem.lv/u/5wvb8c9a

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, ievērojot iepirkuma nolikumā, t. sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Līgums tiks slēgts, un tā izpilde tiks realizēta tikai tādā gadījumā, ja tiks piešķirts finansējums projekta īstenošanai.

Finansējums: ELFLA un Dobeles novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļi.

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana autoceļa “Jaunļobas – Granti – šoseja “Dobele – Jaunbērze 3.km” pārbūves darbiem Dobeles pagastā, Dobeles novads saskaņā ar Būvprojektu “Autoceļa “Jaunļobas – Granti – šoseja “Dobele – Jaunbērze 3.km” pārbūve”  (autors: SIA “INXIDE”), tehnisko specifikāciju, un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līguma noteikumiem un viss kopā – Pakalpojums.

Līguma izpildes vieta: autoceļš “Jaunļobas – Granti – šoseja “Dobele – Jaunbērze 3.km”” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, Latvija.
Darbu izpildes termiņš ir 4 mēneši.  jāpabeidz Darbi līdz Darbu nodošanai – pieņemšanai.

Pēc Darbu pabeigšanas 1 mēneša laikā jāsagatavo un jāiesniedz pasūtītājam visi dokumenti par veiktajiem būvdarbiem uz Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. Līguma izpildes termiņš ir 5 (pieci) mēneši.

Darbus Būvuzņēmējam un Būvuzraugam jāuzsāk 2019.gada aprīļa mēnesī. 

Pretendents piedāvājumu iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 22.oktobrim plkst. 14:00, Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā – Dobelē, Brīvības ielā 15, LV-3701.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA "RS Būvnieks" reģ. Nr. 43603030500
Līgumcena: 
9 800,00 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
SIA "RS Būvnieks" reģ. Nr. 43603030500
Contract amount 1
9 800,00 EUR (bez PVN)