?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošana (1.kārta) Dobeles pilsētā

Iepirkuma ID
DNP 2018/22K/ERAF
Tips
Būvdarbi
Līguma veids
Atklāts konkurss
Izsludināts
22.03.2018
Iesnieguma termiņš
03.05.2018
Informācijas atjaunošanas datums
07.05.2020
Lēmuma pieņemšanas datums
23.05.2018
Statuss
Pabeigts
Kontaktpersona

Jautājumus par iepirkumu un iepirkuma dokumentiem nosūtīt Iepirkumu speciālistei Līgai Īlei, e-pasts: liga.ile@dobele.lv.  

Kontaktpersona objekta apsekošanai:  Projektu vadītāja Taiga Gribuste, mob. tālr. 29187997, e-pasts: taiga.gribuste@dobele.lv.

Apraksts

Pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem atklāta konkursa Nolikuma dokumentācijā, Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2018. gada 3. maijam plkst. 14:00.

Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkums tiek veikts projekta “Publisko teritoriju ar vides problēmām atjaunošana, uzturēšana un attīstība” (“Regeneration, development and maintenance of public territories with environmental problems”, LLI-408) prioritātes 1.3. “Degradēto teritoriju reģenerācija” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros un paredz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi – Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošana Dobeles pilsētā saskaņā ar būvprojekta “Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošana” 1.kārtu (pievienots papildus Konkursa dokumentiem (viss Būvprojekts*), autors: SIA “BALTEX GROUP”), tehnisko specifikāciju, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) atļaujai un Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī Līgumu noteikumiem.

Līguma izpildes vieta – Pļavas iela 3, Dobele, Dobeles novads.

Maksimāli iespējamais līguma izpildes termiņš ir 7 (septiņi) mēneši līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkumu komisijas sēdē 2018. gada 3. maijā plkst. 14:00 Dobelē, Brīvības ielā 17, mazajā zālē.

Uzvarētājs 1
Uzvarētājs: 
SIA “Ceļinieks 01”, reģ. Nr. 44103022572
Līgumcena: 
1 171 072,87 EUR (bez PVN)
Uzvarētājs 1
SIA “Ceļinieks 01”, reģ. Nr. 44103022572
Contract amount 1
1 171 072,87 EUR (bez PVN)