?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Tautsaimniecības un attīstības komiteja

18. jūnijs
O 15:30
Dobeles novada domē, Brīvības ielā 17, sēžu zālē

Tautsaimniecības un attīstības komiteja

Sēdes norises vieta: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads

Sēdes norises laiks: 18.06.2019. plkst. 15.30

Darba kārtība

Nr.

Lēmumprojekts

Ziņo

1.

Par nekustamā īpašuma „Batari” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

A.Apsīte

2.

Par nekustamā īpašuma Uzvaras iela 9 Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

A.Apsīte

3.

Par nekustamā īpašuma “Brīvzemnieki” Bikstu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu.

A.Apsīte

4.

Par atsevišķa īpašuma izveidošanu.

A.Apsīte

5.

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

A.Apsīte

6.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu.

A.Apsīte

7.

Par zemesgabalu piekritību pašvaldībai.

A.Apsīte

8.

Par grozījumu Dobeles novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā Nr.90/6 “Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.”

A.Apsīte

9.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 36 Priežu ielā 30, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

10.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 2 “Ceļkalnos” Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

11.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 3 “Briežos” Bikstu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

12.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 5 “Dzidrās” Bikstu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

13.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 9 Dārza ielā 3, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

14.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29 Zaļā ielā 28, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

15.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 57 Jāņa Čakstes ielā 23, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

16.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 4 Gardenes ielā 25, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

17.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 1 “Ceļkalnos” Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

18.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 2 “Ezerniekos” Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

19.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 20 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

20.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Robežu ielā 23, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

21.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upeskrasti” Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

A.Apsīte

22.

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

I.Persidska

23.

Par Dobeles novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

L.Šereiko

24.

Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Dobeles novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2019. gadam”” apstiprināšanu.

J.Kalniņa