?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada domes sēde 2019.gada augustā

29. augusts
C 14:00
Dobeles novada domē, Brīvības ielā 17, sēžu zālē

Dobeles novada domes kārtējā sēde notiek 2019.gada 29.augustā plkst.14:00.

Darba kārtība

Nr.

Lēmumprojekts

Ziņo

1.

Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 3 Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

A.Apsīte

2.

Par nekustamā īpašuma „Vīzdeguņi” Naudītes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

A.Apsīte

3.

Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi” Bikstu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

A.Apsīte

4.

Par nekustamo īpašumu apvienošanu

A.Apsīte

5.

Par atsevišķa zemesgabala izveidošanu

A.Apsīte

6.

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

A.Apsīte

7.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 11 Priežu ielā 4, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

8.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 “Alejās”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

9.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 10 Skolas ielā 5,  Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

10.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 25 Zaļā ielā 21,  Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

11.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 3 Jāņa Čakstes ielā 23, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

12.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 1 Upes ielā 2, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

13.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.10 Skolas ielā 3, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

14.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 “Oškalnos”, Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

15.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Dārza ielā 2, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

16.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 “Mušās 1”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

17.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas Nr.38 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

18.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 “Magonēs”, Bikstos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

19.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki 565” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

20.

Par nedzīvojamās ēkas „Mazā Rūta” Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā nojaukšanu

I.Persidska

21.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

I.Persidska

22.

Par Dobeles novada noteikumu “Dobeles novada pašvaldības pirmsskolas pedagogu slodžu sadales kārtība” apstiprināšanu

M.Vaļko

23.

Par noteikumiem „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai Dobeles novadā 2019./2020.mācību gadā”

M.Vaļko

24.

Par Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes “Spodrītis” nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

25.

Par Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

26.

Par Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes “Jaņtārpiņš” nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

27.

Par Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolītis" nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

28.

Par pirmsskolas izglītības iestādes "Auriņš" nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

29.

Par Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestādes “Minkuparks” nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

30.

Par Annenieku pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

31.

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2019. gada 28. marta lēmumā Nr.66/4 „Par Dobeles speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Valodiņa” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu”

M.Vaļko

32.

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2019. gada 30. maija lēmumā Nr.114/6 „Par Gardenes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”

M.Vaļko

33.

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2019. gada 28. marta lēmumā Nr.65/4 „Par Bērzupes speciālās pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

34.

Par Bikstu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

35.

Par Lejasstrazdu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

36.

Par Dobeles novada domes deputātu mēnešalgu

G.Kurlovičs

37.

Par grozījumiem Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikumā

G.Kurlovičs

38.

Par grozījumiem sadarbības līgumā

G.Kurlovičs

39.

Par nolikuma apstiprināšanu

G.Kurlovičs