?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novada domes sēde

27. jūnijs
C 14:00
Dobelē, Brīvības ielā 17, sēžu zālē

Kārtējā Dobeles novada domes sēde notiek 2019.gada 27.jūnijā plkst.14:00.

Darba kārtība

Nr.

Lēmumprojekts

Ziņo

1.

Par nekustamā īpašuma „Batari” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

A.Apsīte

2.

Par nekustamā īpašuma Uzvaras iela 9 Dobelē, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

A.Apsīte

3.

Par nekustamā īpašuma „Sāvaiņi” Auru pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

A.Apsīte

4.

Par nekustamā īpašuma „Pavasari” Annenieku pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

A.Apsīte

5.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Kurpnieki” un „Virkus kapi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā robežu pārkārtošanai

A.Apsīte

6.

Par nekustamā īpašuma “Brīvzemnieki” Bikstu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu.

A.Apsīte

7.

Par atsevišķa īpašuma izveidošanu

A.Apsīte

8.

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

A.Apsīte

9.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

A.Apsīte

10.

Par rezerves zemju piekritību

A.Apsīte

11.

Par grozījumu Dobeles novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā Nr.90/6 “Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu”

A.Apsīte

12.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 36 Priežu ielā 30, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

13.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 2 “Ceļkalnos” Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

14.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 3 “Briežos” Bikstu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

15.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 5 “Dzidrās” Bikstu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

16.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 9 Dārza ielā 3, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

17.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29 Zaļā ielā 28, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

18.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 57 Jāņa Čakstes ielā 23, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

19.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 4 Gardenes ielā 25, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

20.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 1 “Ceļkalnos” Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

21.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 2 “Ezerniekos” Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

22.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 20 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

23.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 Robežu ielā 23, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

24.

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā

A.Apsīte

25.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

A.Apsīte

26.

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu

L.Nartiša

27.

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2010. gada 30. decembra lēmumā  Nr. 334/19 “Par Dobeles novada Nepilngadīgo lietu komisijas sastāva un komisijas nolikuma apstiprināšanu”

L.Nartiša

28.

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2017. gada 29. jūnija lēmumā  Nr.147/7 “Par Dobeles novada administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas  izveidošanu”

L.Nartiša

29.

Par Penkules pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

M.Vaļko

30.

Par Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas nolikuma  apstiprināšanu

M.Vaļko

31.

Par SERGEJA KARŽAŅECA iecelšanu Bērzupes speciālās internātpamatskolas direktora amatā

M.Vaļko

32.

Par ZINTAS PURIŅAS iecelšanu Mežinieku pamatskolas direktora amatā

M.Vaļko

33.

Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Dobeles novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2019. gadam”” apstiprināšanu

J.Kalniņa

34.

Par Dobeles novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

L.Šereiko

35.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Bērzes baznīcas zvanu torņa krāsojuma atjaunošana” realizācijai

L.Šereiko

36.

Par projekta „Dobeles novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju  pilnveidošana un aktīvās atpūtas veicināšana” iesnieguma iesniegšanu

L.Šereiko

37.

Par projekta „Krustneši Zemgalē” (Crusaders in Zemgale) iesnieguma iesniegšanu

L.Šereiko

38.

Par projekta „Iedzīvotāju drošības veicināšana pilsētvidē” (Promoting citizens'  safety in the municipalities through cross-border cooperation) iesnieguma iesniegšanu

L.Šereiko