?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Vēlēšanu komisija

2017. gada 24. augustā Dobeles novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 24. punktu un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta pirmo daļu un 5. panta pirmo daļu, pieņēma lēmumu Nr.220/10 „Par Dobeles novada vēlēšanu komisijas izveidošanu".

Dobeles novada vēlēšanu komisijā darbojas deviņi komisijas locekļi:

  1. Gints Dzenis

  2. Elita Dzērvīte

  3. Evija Fedoroviča

  4. Vita Grosberga

  5. Aija Jakovļeva

  6. Evija Kalniņa

  7. Velta Lagzdiņa - komisijas priekšsēdētāja

  8. Juris Stalidzāns

  9. Guna Vitte

Dobeles novada vēlēšanu komisija darbojas saskaņā ar „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu", kas nosaka, ka Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada vēlēšanu komisija 7-15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome.
Vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju.
Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās republikas pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas.
Vēlēšanu vai tautas nobalsošanas sagatavošanā un sarīkošanā vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas savu darbību uzsāk un beidz Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.
Vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas priekšsēdētājs pārstāv komisiju valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām.
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas nodrošina Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un attiecīgās domes vēlēšanu, kā arī likumā paredzētajos gadījumos - tautas nobalsošanas sagatavošanu un sarīkošanu.
Vēlēšanu komisijai kā publisko tiesību subjektam ir atļauta tikai tāda darbība, kas paredzēta likumā un citos normatīvajos aktos.
Vēlēšanu komisijas pilda pienākumus, kas noteikti  Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā, Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" un  Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijās.

 

07.04.2017.

Dobeles novada vēlēšanu komisija paziņo darba laiku novada domes deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai no 2017.gada 14.aprīļa līdz 24.aprīlim:

otrdien, 18. aprīlī      -  10:00 – 14:00
trešdien, 19. aprīlī     -  10:00 – 12:00
ceturtdien, 20. aprīlī   - 14:00 – 16:00
piektdien, 21. aprīlī    - 10:00 – 12:00
pirmdien, 24. aprīlī     - 14:00 – 18:00

Kandidātu sarakstus pieņems Dobeles novada domē, Brīvības ielā 17, mazajā sēžu zālē 1.stāvā.
Informācijai par pieņemšanas laiku zvanīt vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai mob. tālr. 29423551 vai sekretārei mob. tālr. 29889819.

 

03.04.2017.

Dobeles novada vēlēšanu komisija  no 2017. gada 4. aprīļa līdz 2017.gada 21. aprīlim nosaka vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos darbam pašvaldības vēlēšanās, kas notiks  2017.gada 3.jūnijā.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām;
vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji;
attiecīgā novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

kurš prot latviešu valodu;
kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav  kandidātu saraksta iesniedzējs;
kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgā novada domes deputāts;
kurš nav citas vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikuma veidlapas iesniegt Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15 vai  pagastu pārvaldēs.

Veidlapas var izdrukāt ( www.cvk.lv )
Informācija pa mob. tālr. 29423551; 29889819.