?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sociālo pakalpojumu centrs

Dobeles novada Sociālā dienesta SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS (SPC)

Brīvības ielā 11, Dobele, LV-3701
Darba laiks:
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Trešdienās:  8.00-12.00, 13.00-18.00
Piektdienās: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Vadītāja: Baiba Brigmane
Tālr. 63721631, 29161388, e-pasts: baiba.brigmane@dobele.lv
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās  8.30 – 12.00, 13.00 - 16.30
Trešdienās  8.30 – 12.00, 13.00 - 17.30

Diennakts krīzes centra tālrunis: 63700150, 25495425

Sociālo pakalpojumu centra (SPC) struktūrvienības:

 • Atbalsta centrs ģimenēm

Sociālā darbiniece: Dace Uzulēna
Tālr. 63721624, 27842103, e-pasts: dace.uzulena@dobele.lv
Sociālā darbiniece: Dace Sieriņa
Tālr. 63721622, 20249485, e-pasts: dace.sierina@dobele.lv
Diennakts sociālais aprūpētājs: tālr. 63700150, 25495425

 • Dienas centrs pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem "Stariņš" un Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem "Solis"

Sociālā darbiniece: Daiga Rapša
Tālr. 63700149, 26623394, e-pasts: daiga.rapsa@dobele.lv
Sociālais aprūpētājs: tālr. 63700147

SPC struktūrvienību sniegtie pakalpojumi

 • Atbalsta centrs ģimenēm sniedz diennakts sociālās rehabilitācijas pakalpojumus krīzes situācijā nonākušām personām, ģimenēm, psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanai.

Centra piedāvājums:

1. Patvērums, droša vide krīzes situācijās nonākušām personām.
2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem.
3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušām pieaugušām personām.
4. Vecāku izglītošana tematiskajās grupās.

Patvērums, droša vide krīzes situācijās nonākušām personām

Krīzes situācijās (vardarbība, ugunsnelaimes, dabas stihijas, zaudējuma krīzes utt.) nonākušas personas Atbalsta centrā ģimenēm var ierasties personīgi vai tās var nogādāt citu institūciju speciālisti no:

 • sociālā dienesta;
 • bāriņtiesas;
 • izglītības iestādes;
 • medicīnas iestādes (primārās, neatliekamās u.c. veida veselības aprūpes iestādes);
 • valsts vai pašvaldības policija;
 • jebkurš speciālists vai persona, kura ir pamanījusi prettiesiskas darbības vai pazīmes bērnam (nerūpēšanās, emocionāla, fiziska, seksuāla vardarbība u.c.).

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem

Diennakts sociālā rehabilitācija bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām ir  valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušajiem bērniem ir pieejama tiem, kuri cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli izmantoti vai tikuši pakļauti vardarbībai vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām.
Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt, lai bērns spētu atgūt fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērnam, kurš cietis no vardarbības, sniedz dzīvesvietā vai sociālās rehabilitācijas institūcijā. Krīžu centrā sociālās rehabilitācijas kurss ir 30 dienas vai, ja par noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess, sociālās rehabilitācijas kurss ir līdz 60 dienām.
Iesniedzamos dokumentus skatīt šeit

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušām pieaugušām personām

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušām pilngadīgām personām (turpmāk - cietušo rehabilitācijas pakalpojums) sniedzams personai, ja:
 - tā pārcietusi pret sevi vai tuvinieku vērstu vardarbību un tai ir psiholoģiskas traumas pazīmes, kuru dēļ traucēta sociālā funkcionēšana sabiedrībā;
 - tā ir atzīta par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta kriminālprocesa ietvaros;
 - ir pieņemts tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmums par nošķiršanu.

Vardarbībā cietusī persona ar iesniegumu vēršas Sociālajā dienestā.
Sociālais dienests:

 • pieņem iesniegumu no pakalpojuma pieprasītājiem;
 • organizē atzinuma sniegšanu pakalpojuma piešķiršanai;
 • pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu. Lēmumu par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz speciālista (sociālā darbinieka vai psihologa) atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību;
 • lai nodrošinātu pakalpojuma īstenošanu, izvēlas pakalpojuma sniedzēju.

Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniedz vienā no sekojošiem veidiem:

 • sociālās rehabilitācijas kursa veidā - līdz 30 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu (nepieciešamības gadījumā iespējams pagarināt līdz 60 dienām);
 • individuālu konsultāciju veidā - ne vairāk par desmit 45 minūtes ilgām psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām, kuras var saņemt arī krīzes centrā bez izmitināšanas (cietušo rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā).

Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu sniedz vienā no šādiem veidiem:

 • individuālu psihologa konsultāciju veidā - ne vairāk par desmit 45 minūtes ilgām konsultācijām;
 • grupu nodarbību veidā - 16 grupu nodarbības.

Vecāku izglītošana tematiskajās grupās

 • Programma ''Sociālās atstumtības riskam pakļautām jaunām māmiņām ar bērniem līdz 1 gada vecumam"

Programmu apgūst jaunās māmiņas no bērnu namiem vai atrodas augsta sociālā riska situācijā, tām trūkst informācijas, zināšanas, prasmes bērna kopšanā un izpratne par mazuļa vajadzībām un izjūtām.

 • Programma ,,Bez pēriena. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas."

Programmas ietvaros vecākiem tiek veicināta izpratne par bērnu fiziskas sodīšanas ietekmi un tiek uzlabotas  viņu  praktiskās zināšanas par pozitīvām bērnu disciplinēšanas metodēm. Daloties pieredzē un mācoties apzināties savas jūtas, domas, pārliecību un vajadzības vecākiem būs  iespēja izprast savas darbības motīvus, iegūt prasmes, atpazīt savas emocijas un tās kontrolēt. Tiks piedāvāts meklēt un mācīties izmēģināt citus - nevardarbīgus - veidus, kā risināt situāciju ar bērnu, iedrošinot viņu sadarboties un mācot uzņemties atbildību par savu uzvedību.

 • Programma "Ceļvedis audzinot pusaudzi"

Programma paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no 12-17 gadiem, ar mērķi sniegt pusaudžu vecākiem teorētiskās zināšanas par pusaudža vecumposmam aktuālākajām tēmām un iespējamām grūtībām. Apmācību programma sastāv no 10 nodarbībām jeb posmiem, kur katrā no posmiem tiek sniegta izglītojoša informācija, veikti praktiski uzdevumi, sniegti ieteikumi un padomi, nodrošinot atbalstošu, draudzīgu un labvēlīgu vidi grupā. Grupas dalībnieki katrā no nodarbībām saņem izdales materiālus par konkrēto tematu. 

Informācija par nometnēm

Kopš 2012. gada notiek septiņu dienu garas vasaras atpūtas nometnes 25 bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām. Nometnes finansē Latvijas Bērnu fonds un Dobeles novada pašvaldība. Nometnes laikā bērni apgūstot daudz vērtīgu prasmju un iemaņu, iegūst jaunas zināšanas, kā arī iegūt jaunus draugus, interesanti un radoši pavada vasaras brīvlaiku. 

 • Dienas centrs ''Stariņš" sniedz sociālos pakalpojumus Dobeles novadā deklarētiem pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem.

Dienas centrs nodrošina pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem iespēju daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai: integrēties sabiedrībā, aktīvi darboties dažādu interešu grupās/pulciņos.
Dienas centrā ir iespēja izmantot maksas aprūpes higiēnas pakalpojumus (veļas mazgāšana, duša).
Centra piedāvājumi:

 • nodarbības pie fizioterapeita;
 • interešu pulciņi;
 • radošās nodarbības;
 • preses izdevumu un grāmatu lasītava;
 • sadraudzības pasākumi;
 • svētbrīži.
   
 • Dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem „Solis" tiek nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija personām ar garīgās rakstura traucējumiem.

Dienas centra klienti ir personas no 16 gadu vecuma, kuri neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un/vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbinātas algotā darbā.
Dienas centra telpas ir pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslos.
Centra piedāvājumi:

 • nodarbības pie fizioterapeita, peldēšana;
 • pašaprūpes un ikdienas prasmju apmācība;
 • mūzikas nodarbības;
 • radošās nodarbības;
 • brīvā laika aktivitātes;
 • kultūrizglītojošie pasākumi;
 • sadraudzības pasākumi.

Iesniedzamie dokumenti Dobeles novada Sociālajā dienestā uzņemšanai dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem „Solis":

1. Personas/pilnvarotas personas noteikta parauga iesniegums;
2. Pases ( ID) kopija, uzrādot oriģinālu;
3. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) izziņas kopija;
4. Ģimenes ārsta atzinums par veselības stāvokli ar norādi, ka nav kontrindikāciju aprūpes pakalpojuma saņemšanai (veidlapa 027/u);
5. Ārsta - psihiatra atzinums par personas veselības stāvokli un kontrindikāciju neesamību aprūpes pakalpojuma saņemšanai;
6. Personas invaliditātes apliecības kopija.

Sociālo pakalpojumu centra dalība projektos

''Par tiesībām sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām" no 2006. gada līdz 2020. gadam.
Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centrs katru gadu piedalās iepirkumā par tiesībām sniegt Valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju no prettiesiskām darbībām cietušajiem bērniem, kuri cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli izmantoti, vai tikuši pakļauti vardarbībai vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām.
Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt, lai bērns spētu atgūt fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.
Sociālo pakalpojumu centra Atbalsta centrā ģimenēm  sociālās rehabilitācijas kurss ir 30 dienas vai, ja par noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess, sociālās rehabilitācijas kurss ir līdz 60 dienām.

Sociālo pakalpojumu centra dalība projektos no 2002. gada līdz 2015. gadam.