?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sociālā palīdzība. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Tai skaitā pagastos

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Dobeles pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

Pa pastu

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošu dokumentu
2. Oriģināls
1. Darba devēja izziņa par ienākumiem no algota darba par pēdējiem 3 kalendārajiem mēnešiem
2. Mācību iestādes izziņa personām, kas sasniegušas 15 gadu vecumu un mācās, kā arī stipendijas apmēru (ja tāda ir)
3. Klienta kredītiestāžu kontu izdruka par naudas līdzekļu uzkrājumiem par pēdējiem pilniem 3 kalendāriem mēnešiem
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.

2.

Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tad elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

3.

Pēc lēmuma saņemšanas persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa izziņas saņemšanai.

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Mēneša laikā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
637 00145, 637 81195, 637 00179
E-pasts