?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Sabiedrības līdzdalība

30.08.2018.

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „Pienava” būvniecība.
Paredzētās darbības vieta: Vēja elektrostaciju parku “Dobele” ir plānots izbūvēt Dobeles novada Dobeles pagastā, bet vēja elektrostaciju parku “Pienava” ir plānots izbūvēt Tukuma novada Džūkstes pagastā.
Ierosinātājs: SIA „Dobele Wind”, reģ. Nr. 40103786319, SIA „Pienava Wind”, reģ. Nr. 40103730508.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.
Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 12. par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu ir pieņemts 2017. gada 11. janvārī. Programma novērtējuma veikšanai ir izsniegta 2017. gada 24. novembrī. 2018. gada 27. aprīlī (lēmums Nr. 5-02/3) ir veikti programmas grozījumi. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2018. gada augustā.
Informācija par sabiedrisko apspriešanu: Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2018. gada 7. septembrī plkst. 14:00 Dobeles novada pašvaldības 3. stāva zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē un plkst. 18:00 Džūkstes kultūras nama zālē, Džūkstē, Tukuma novadā.

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā (adrese: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701) darba laikā un Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldē (adrese: „Biedrību nams”, Džūkstes pagasts, LV-3147) darba laikā, kā arī tīmekļa vietnē: www.environment.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2018. gada 1. oktobrim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv).

 

03.08.2017.

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Dobeles novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Dobeles novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumu „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu un vides pārskata apstiprināšanu un Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr.3 “Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu” (Nr.187/9), ir apstiprināti Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumi un izdoti saistošie noteikumi Nr.3 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu materiāliem var iepazīties darba dienās Dobeles novada pašvaldībā (Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā), pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv  un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

01.08.2017.

Paziņojums par paredzētās darbības “Dobeles apvedceļa iespējamā būvniecība jaunā trasē” akceptēšanu

Dobeles novada pašvaldība paziņo, ka 2017.gada 27.jūlijā Dobeles novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par Dobeles apvedceļa iespējamās būvniecības jaunā trasē akceptēšanu” (lēmums Nr.186/9). Lēmums pieņemts, pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 21. panta 1. punktu un 22. panta 2. punktu, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 20. martā sniegto atzinumu Nr. 9 par VAS “Latvijas Valsts ceļi” Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un VAS “Latvijas valsts ceļi” 03.07.2017. vēstuli Nr. 2.1/7325.

Paredzētā darbība – Dobeles apvedceļa iespējamā būvniecība jaunā trasē.
Paredzētās darbības norises vieta – Dobeles novada Dobeles pilsētas, Krimūnu, Auru un Dobeles pagastu administratīvās teritorijas.
Paredzētās darbības ierosinātājs - VAS “Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr.40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050.
Informācija par sabiedriskās apspriešanas procesu  - Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādes ietvaros sākotnējās sabiedriskās  apspriešanas sanāksme notika 2016. gada 16. maijā un Vides pārraudzības valsts birojam priekšlikumus varēja iesniegt no 2016. gada 26. aprīļa līdz 2016. gada 20. maijam.

Paziņojums par sākotnējo publisko apspriešanu tika publicēts laikrakstā “Zemgale” 2016. gada 26. aprīļa izdevumā. Informācija tika ievietota arī Dobeles novada  pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv un Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv. Informatīvie materiāli bija pieejami Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 2017.gada 1.septembra līdz 1.oktobrim ar sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 2016. gada 14. septembrī. Priekšlikumus Vides pārraudzības valsts birojam varēja iesniegt no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 1. oktobrim. Paziņojums par ziņojuma sabiedrisko apspriešanu tika publicēts laikrakstā “Zemgale” 2016. gada 1. septembra izdevumā, Dobeles novada  pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv un Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv. Ziņojums bija pieejams Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā , un tīmekļa vietnē www.latekoil.lv/Dobele.

Lai novērstu un samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, tiks veikti ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā plānotie hidroloģiskā režīma stabilizēšanas, rekultivācijas un slēgtās drenāžas pārkārtošanas pasākumi, kā arī ievēroti Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā Nr.9 (20.03.2017.) ietvertie  nosacījumi.

 

28.07.2017.

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Dobeles novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Dobeles novada domes 2017.gada 27. jūlija sēdes lēmumu „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu un vides pārskata apstiprināšanu un Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 “Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.  - 2025. gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu” (Nr.187/9), ir apstiprināti Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumi un izdoti saistošie noteikumi Nr. 3 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu materiāliem var iepazīties darba dienās Dobeles novada pašvaldībā (Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā), pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

24.07.2017.

Par izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.JE15IB0013 nosacījumu pārskatīšanu sakarā ar atkritumu apsaimniekošanas stacijas Liepājas šosejā 27, Dobelē, Dobeles novadā darbības paplašināšanas publisko apspriešanu.
Publiskās apspriešanas sanāksmes protokols.

 

14.07.2017.

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu

SIA “Ti-Ci” informē, ka Valsts Vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē 16.06.2017 ir pieņemts iesniegums grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas stacijā adresē: Liepājas šoseja 27 a, Dobele, LV-3701.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ti-Ci”, reģistrācijas Nr. 48503005235, juridiskā adrese: Tirgus laukums 6, Dobele, LV-3701, tālrunis 22309483, fakss 63781050.
Darbības vieta (adrese): Liepājas šoseja 27 a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

Vieta, kur sabiedrība var saņemt iesnieguma kopsavilkumu vai iepazīties ar iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem:

•           SIA „Ti-Ci” birojs: Tirgus laukums 6, Dobele, LV-3701, darba dienās no plkst. 9.00-17.00; tālrunis: 22309483;

•           Jelgavas reģionālā vides pārvalde: Kazarmes iela 17a, Jelgava, tālrunis: 63023228.

Publiskās apspriešanas norises vieta un laiks:  SIA „Ti-Ci” rīko publisko apspriešanu iesnieguma par grozījumu veikšanu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā. Publiskā apspriešana notiks  šā gada 19.jūlijā plkst. 16.00 , Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novada pašvaldības ēkas 3. stāva zālē.
Pārvalde, kas atbildīga par atļaujas izsniegšanu, un tās adrese: Jelgavas reģionālā vides pārvalde, Kazarmes iela 17a, Jelgava.
Pārrobežu ietekme: nav

 

16.05.2017.

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādi.

2017. gada 31.maijā, plkst.15.00 Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15 (2.stāva zālītē), Dobelē, Dobeles novadā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie privātpersonu priekšlikumi un institūciju atzinumi.
Kontaktpersona: Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Sandra Lasmane, tel. 26574979, e-pasts: sandra.lasmane@dobele.lv.  

 

06.04.2017.

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu  publiskajai  apspriešanai

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu "Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.72/3), tiek uzsākta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.04.2017. līdz 18.05.2017. Ar plānošanas dokumentiem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, Dobeles novada tīmekļa vietnē www.dobele.lv , Dobeles novada pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā darba dienās no plkst. 8:00 – 17.00.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 26.04.2017.plkst.17.30 Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā (lielajā zālē 3.stāvā).
Rakstiski priekšlikumi publiskās apspriešanas laikā iesniedzami Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701, visās Dobeles novada pagastu pārvaldēs, kā arī elektroniski www.geolatvija.lv un apic@dobele.lv.

Informē: Sandra Lasmane, Dobeles novada pašvaldības teritorijas plānotāja

 

28.02.2017.

PAZIŅOJUMS

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.539 (30.12.2014.) notiek: Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums (IVN).
Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.: 67028169, reģ. Nr. 40003344207), IVN veicējs – AS „Ceļuprojekts” un SIA „Latekoil”.
Ir izvērtētas divas alternatīvas trases ~10 km garumā pa Krimūnu, Auru un Dobeles pagastiem, katra ar dažādām lokālām modifikācijām, konstatēts, ka visi varianti ir īstenojami, bet identificēti no vides viedokļa vairāk un mazāk ieteicamie.

2017. gada 28. februārī Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv) un Dobeles novada domē ir iesniegta IVN ziņojuma aktuālā redakcija ar pieprasīto papildu informāciju.

Ar IVN ziņojumu var iepazīties interneta vietnē www.latekoil.lv/Dobele.

VAS “Latvijas Valsts ceļi”, kontakttālrunis 29277744

 

03.11.2016.

PAZIŅOJUMS

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.539 (30.12.2014.) notiek: Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums (IVN).
Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.: 67028169, reģ. Nr. 40003344207), IVN veicējs – AS „Ceļuprojekts” un SIA „Latekoil”.
Ir izvērtētas divas alternatīvas trases ~10 km garumā pa Krimūnu, Auru un Dobeles pagastiem, katra ar dažādām lokālām modifikācijām, konstatēts, ka visi varianti ir īstenojami, bet identificēti no vides viedokļa vairāk un mazāk ieteicamie.
IVN ziņojums š.g. 2. novembrī ir iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv) un Dobeles novada domē.
Ar IVN ziņojumu var iepazīties interneta vietnē www.latekoil.lv/Dobele.

VAS “Latvijas Valsts ceļi”, kontakttālrunis 29277744

 

01.09.2016

PAZIŅOJUMS

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.539 (30.12.2014.) notiek: Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums (IVN).
Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.: 67028169, reģ. Nr. 40003344207), IVN veicējs – AS „Ceļuprojekts” un SIA „Latekoil”.
Tiek vērtētas divas alternatīvas trases ar papildu lokālām modifikācijām ~10 km garumā pa Krimūnu, Auru un Dobeles pagastiem.

Ar IVN ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties:

 • Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Dobelē, Brīvības ielā 15, un
 • interneta vietnē www.latekoil.lv/Dobele

No š.g. 1. septembra līdz 1. oktobrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību un tās ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana notiks 14. septembrī plkst. 17.30 Dobeles novada pašvaldības Lielajā zālē Dobelē, Brīvības ielā 15.

Informē: VAS “Latvijas Valsts ceļi”, kontakttālrunis 29277744

 

26.04.2016.

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.539 (30.12.2014.) uzsākts: Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS "Latvijas Valsts ceļi" (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.: 67028169, reģ. Nr. 40003344207). Tiek vērtētas divas alternatīvas trases ~10 km garumā pa Krimūnu, Auru un Dobeles pagastiem.

Ar trases plānu un paskaidrojumiem var iepazīties:

 • Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Dobelē, Brīvības ielā 15, un
 • interneta vietnē www.eiroprojekts.lv/Dobele

No š.g. 26. aprīļa  līdz 20. maijam sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks 16. maijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Dobelē, Brīvības ielā 15.

Informē: VAS "Latvijas Valsts ceļi'', kontakttālrunis 29277744

 

29.03.2016.

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gada grozījumu izstrādes uzsākšanu un ierosinājumu iesniegšanu

Saskaņā ar Dobeles novada domes 24.09.2015. lēmumu Nr. 231/11 "Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu izstrādi" ir uzsākta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu izstrāde, apstiprināts grozījumu izstrādes darba uzdevums un vadītājs.
Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Sandra Lasmane.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei lūdzam iesniegt līdz 2016. gada 15. maijam, iesniedzot tos Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701, Dobeles novada pagastu pārvaldēs, vai elektroniski uz e-pasta adresi apic@dobele.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.
Iesniegumā norādot - fiziskām personām vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus un adresi.
Ar pašlaik spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam Dobeles novada pašvaldības mājas lapas Teritorijas plānojums sadaļā vai Dobeles novada pašvaldībā- Brīvības ielā 15, apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā.

Informē: Sandra Lasmane, Dobeles novada pašvaldības teritorijas plānotāja

 

01.10.2015.

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Dobeles novada domes 24.09.2015. lēmumu Nr.231/11 "Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādi"  ir uzsākta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrāde, apstiprināts grozījumu izstrādes darba uzdevums un vadītājs.
Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Sandra Lasmane.
Visi nekustamo īpašumu īpašnieki , uzņēmēji un citi interesenti ar pašlaik spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam Dobeles novada pašvaldības mājas lapas vai Dobeles novada pašvaldībā- Brīvības ielā 15, apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā.

 

31.03.2015.

Dobeles novada pašvaldība akceptē VAS ,,Latvijas dzelzceļš" paredzēto darbību - Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija

Dobeles novada domes 26. marta sēdē, izskatīja un akceptēja Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš" iesniegumu par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikāciju.
Paredzēts veikt Latvijas dzelzceļa tīkla esošo publisko dzelzceļa līniju - Rīga - Tukums - Ventspils; Rīga - Skulte; Rīga - Jelgava; Rīga - Krustpils - Daugavpils, Krustpils - Rēzekne, Krustpils - Jelgava un Jelgava - Tukums elektrifikāciju, rekonstruējot esošo un izbūvējot jaunu dzelzceļa elektrifikācijas (maiņstrāvas) sistēmu. Dzelzceļa līnija, kurā plānotas minētās darbības Dobeles novadā šķērso Jaunbērzes pagasta teritoriju.
Paredzēto darbību „Esošo publisko un stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija" VAS "Latvijas Dzelzceļš" saista ar Latvijas un Eiropas Savienības stratēģiskajiem un ilgtermiņa mērķiem transporta sistēmas attīstībai un transporta radīto oglekļa dioksīda izmešu samazināšanai, atsakoties no naftas produktu lietojuma transportlīdzekļu dzinējos.
Ziņojumā norādīts, ka Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija dos pozitīvus ieguvumus Latvijas sabiedrībai - tā samazinās vides piesārņojumu, ko rada dīzeļdegvielas izmeši un palielinās Latvijas tranzīta satiksmes nozares konkurētspēju, jo šis projekts ļauj saglabāt konkurētspējīgas cenas kravas transportam pa Latvijas dzelzceļiem uz Latvijas lielajām ostām.
Dzelzceļa elektrifikācijas projekta iespējamie realizācijas termiņi 2016. - 2022. gads.

Informē: Sandra Lasmane, Dobeles novada pašvaldības teritorijas plānotāja

 

28.01.2015.

Informācija par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikāciju

Dobeles novada pašvaldībā ir saņemts  VAS „Latvijas dzelzceļš", reģistrācijas Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547 iesniegums "Par VAS „Latvijas dzelzceļš" paredzētās darbības „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" akceptēšanu"

 1. Paredzētās darbības nosaukums: Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija;
 2. Paredzētās darbības norises vieta: esošo publisko dzelzceļa līniju - Rīga-Tukums-Ventspils; Rīga-Skulte; Rīga-Jelgava; Rīga-Krustpils-Daugavpils, Krustpils-Rēzekne, Krustpils-Jelgava un Jelgava-Tukums elektrifikāciju;
 3. Ierosinātājs: VAS „Latvijas dzelzceļš", reģ. Nr.40003032065,adrese Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, tālr.67234940;
 4. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja atzinums sniegts 2014.gada 30.decembrī;
 5. Ziņojums pieejams tīmekļa vietnē www.ldz.lv sadaļā Jaunumi un ar VPVB atzinumu var iepazīties tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv.

 

10.07.2013.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs 2013.gada 2.jūlijā ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu (Nr. 213) piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru VAS „Latvijas Dzelzceļš" ierosinātajai darbībai - Latvijas dzelzceļa tīkla (dzelzceļa līniju Rīga-Tukums-Ventspils; Rīga-Skulte; Rīga-Jelgava; Rīga- Krustpils-Daugavpils-Indra-Latvijas robeža; Krustpils-Rēzekne-Zilupe-Latvijas robeža; Rēzekne-Daugavpils; Krustpils-Jelgava; Jelgava-Tukums) elektrifikācijai Latvijas teritorijā.

 

04.07.2013.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas labojumu iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks" 3. posma Tume - Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana līdz 330 kV vai esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve.
Paredzētās darbības vieta: Tukuma novads (Tumes, Slampes, Degoles, Džūkstes pagasti), Engures novads (Smārdes pagasts), Jūrmala, Babītes novads (Salas un Babītes pagasti), Dobeles novads (Jaunbērzes pagasts), Jelgavas novads (Valgundes pagasts, Kalnciems), Mārupes novads, Rīga.
Ierosinātājs: A/S „Latvijas elektriskie tīkli", reģ. Nr. 40103379313
Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2011. gada 1. martā. IVN ziņojuma „Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks" 3. posma Tume - Rīga (Imanta) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi aktualizētais novērtējums sagatavots 2013.gada 5. aprīlī. IVN ziņojuma aktuālās redakcijas labojumi iesniegti Vides pārraudzības valsts birojā 2013. gada 3. jūlijā.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment", adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. 67242411.

Ar IVN ziņojuma labojumiem var iepazīties internetā: www.latvenergo.lv un www.let.lv, kā arī pašvaldību mājaslapās
Labojumi šeit>

 

05.06.2013.

 

 

 

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Dobeles novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Dobeles novada domes 2013. gada 30. maija sēdes lēmumu „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam un vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" (Nr.146/5), ir apstiprināts Dobeles novada teritorijas plānojums 2013. - 2025. gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.5 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam izstrādātājs: Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tālr. 63720940, www.dobele.lv , sadarbībā ar SIA „Metrum", Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050 (Rīgas centrālais birojs), tālr. 67609020, www.metrum.lv
Ar apstiprināto teritorijas plānojumu var iepazīties darba dienās Dobeles novada pašvaldībā (Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā) vai pašvaldības interneta vietnē www.dobele.lv un SIA „Metrum" mājas lapā www.metrum.lv
Ar Dobeles novada teritorijas plānojuma vides pārskatu, atzinumu par vides pārskatu, un informāciju par termiņiem vides monitoringa ziņojuma sniegšanai var iepazīties darba dienās Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā, Brīvības ielā 17, Dobelē, Dobeles novadā.
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam grafiskā daļa un vides pārskats izstrādāti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Dobeles novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana", Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/089,  ietvaros.
INFORMATĪVS ZIŅOJUMS PAR DOBELES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU 2013. - 2025. GADAM

 

26.04.2013.

 

 

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas  apstiprināšanu un publiskošanu

Dobeles novada pašvaldība paziņo, ka Dobeles novada dome 2013.gada 25.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu "Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu" (protokols Nr.128/4).
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas publiskošanas termiņš noteikts no 2013.gada 2.maija līdz 2013.gada 23.maijam.
Ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgo redakciju var iepazīties Dobeles novada pašvaldības mājas lapā www.dobele.lv un SIA „Metrum" mājas lapā www.metrum.lv
Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/089 "Dobeles novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.
Paskaidrojuma raksts  
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Dobeles novadā
Grafiskā daļa: 

Dobeles novada pašreizējā izmantošana
Dobeles novada plānotā izmantošana
Dobeles pilsētas pašreizējā izmantošana  
Dobeles pilsētas plānotā izmantošana

 Ciemu plānotā izmantošana:
 Aizstrautnieki  Akācijas  Annenieki  Apgulde  Auri  Bērze  Biksti  Ceriņi Gardene Jaunbērze  Kaķenieki  Ķirpēni  Krimūnas  Lejasstrazdi  Lielbērze  Liepziedi  Miltiņi  Naudīte  Penkule  Šķibe  Zebrene

 

09.11.2012.

 

 

 

Paziņojums par Dobeles novada attīstības programmas 2014.- 2020. gadam izstrādes uzsākšanu

Sakarā ar to, ka patreiz spēkā esošā attīstības programma ir plānošanas dokuments līdz 2014. gadam, 2012. gada 25. oktobrī tika pieņemts Dobeles novada domes lēmums Nr. 270/11. „Par Dobeles novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam izstrādes uzsākšanu".
Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteiktas pašvaldības vidēja termiņa attīstības prioritātes un rīcības virzieni, izstrādāts investīciju plāns un īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.
Attīstības programma tiek izstrādāta ESF projekta „Dobeles novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.
Attīstības programmu ir plānots izstrādāt līdz 2013. gada novembrim, saskaņā ar pielikumā pievienoto darba uzdevumu un laika grafiku.
Rakstiskus priekšlikumus novada attīstības programmai var iesniegt līdz 2013. gada 1. martam Dobeles novada pašvaldībā, Dobelē, Brīvības ielā 17, 3. kabinetā, darba dienās no 8.00 - 17.00, sūtot pa pastu uz adresi: Dobeles novada pašvaldība, Brīvības ielā 17, Dobelē, LV-3701 vai elektroniski - zane.pelna@dobele.lv

Kontaktpersona: Attīstības plānošanas speciāliste Zane Peļņa, e-pasts: zane.pelna@dobele.lv, tālr. 63700138

 

08.11.2012.

Paziņojums par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. -  2030. gadam  1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Atbilstoši Dobeles novada domes 2012. gada 25. oktobra lēmumam Nr. 268/11. „Par Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai" tiek organizēta novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskā apspriešana.
Ar Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030. gadam 1. redakcijas materiāliem laika posmā no š.g. 12. novembra līdz 11. decembrim var iepazīties: Dobeles novada pašvaldībā, Dobelē, Brīvības ielā 17, 3. kabinetā darba dienās no 8.00 - 17.00, pagastu bibliotēkās un pārvaldēs, Dobeles novada mājas lapā www.dobele.lv.

Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes, uz kurām tiek aicināti visi interesenti, notiks:

 • 2012. gada 21. novembrī plkst. 18.00 Jaunbērzes pagasta pārvaldē;
 • 2012. gada 27. novembrī plkst.18.00 Bikstu pagasta pārvaldē;
 • 2012. gada 29. novembrī plkst. 18.00 Penkules pagasta pārvaldē;
 • 2012. gada 5. decembrī plkst.18.00 Dobeles novada pašvaldībā, Dobelē, Brīvības ielā 15.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2012. gada 11. decembrim: Dobeles novada pašvaldībā, Dobelē, Brīvības ielā 17, 3.kabinetā, darba dienās no 8.00 - 17.00, sūtot pa pastu uz adresi: Dobeles novada pašvaldība, Brīvības ielā 17, Dobelē, LV-3701 vai elektroniski - zane.pelna@dobele.lv

Kontaktpersona: Attīstības plānošanas speciāliste Zane Peļņa, e-pasts: zane.pelna@dobele.lv, tālr. 63700138

 

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. g. izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Dobeles novada domes 2011. gada 24. februāra lēmumu „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādi" (lēmums Nr.49/3) ir uzsākta Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes laika grafiks.
Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Dobeles novada pašvaldības teritorijas plānotāja Sandra Lasmane. Priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanas termiņš noteikts no 2011. gada 10. marta līdz 2011. gada 10. jūnijam, iesniedzot tos Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, Dobeles novadā, LV - 3701, kā arī Dobeles novada pagastu pārvaldēs. Iesniegumā norādot - fiziskām personām vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus un adresi.
Teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiks: informācijas apkopošana un sagatavošana līdz 31.07.2011. (tajā skaitā priekšlikumu pieņemšana), teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un vides pārskata projekta sagatavošana no 01.08.2011. līdz 29.02.2012., sabiedriskās apspriešanas organizēšana un rezultātu apkopošana no 01.04.2012. līdz 30.06.2012., apspriešanas rezultātu un atzinumu izvērtēšana, apkopošana un teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošana (ja nepieciešams) 01.07.2012. līdz 15.10.2012. vides pārskata projekta saskaņošana un teritorijas plānojuma gala redakcijas noteikšana no 15.10.2012. līdz 30.11.2012., apstiprināšana līdz 31.01.2013.
Dobeles novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/089/038 „Dobeles novada teritorijas  attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.