?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Paskaidrojuma raksts (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem, elektroniskajiem sakariem)

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Būvvalde, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701 (iepriekš vienojoties telefoniski).

Elektroniski
http://bis.gov.lv/bisp/
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. iesniegums projekta akceptēšanaiDatne iesniegums projekta akceptēšanai
2. iesniegums būvatļaujaiDatne iesniegums būvatļaujai
2. Oriģināls 3.eks
1. Paskaidrojuma raksts ēkai (1.grupas ēkas)Microsoft Office document icon Paskaidrojuma raksts ēkai (1.grupas ēkas)
2. Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai (1.grupa ēkas un 2.grupa ēkas, ja nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti)Microsoft Office document icon Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
3. Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves, (1., 2., 3.grupas ēkām)Microsoft Office document icon Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
4. Paskaidrojuma raksts inženierbūvei
5. Paskaidrojuma raksts elektrībaiMicrosoft Office document icon Paskaidrojuma raksts elektrībai
6. Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai
7. Paskaidrojuma raksts 1.grupas meliorācijas būvei
8. Paskaidrojuma raksts ceļiem
9. Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijaiMicrosoft Office document icon Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai
3. Kopija (uzrādot oriģinālu)
1. Būvniecības procesa obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise projektētājam
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

1. Iesniegt iesniegumu ar attiecīgo paskaidrojuma rakstu (atbilstoši speciālajiem būvnoteikumiem) un to pielikumā nepieciešamajiem dokumentiem.

2.

2. Būvvalde veic atzīmi paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu.

3.

3. Pēc ieceres akceptēšanas Būvvaldē jāsniedz informācija par būvētāju un jāiesniedz būvētāja obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise.

Pakalpojuma maksa
EUR
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām (skatīt šeit: http://www.dobele.lv/lv/content/nr1926092013-ar-grozijumiem-17032014-26112015-31032016 (atkarīgs no ēku grupas un klasifikācijas pazīmes)
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

7 dienas

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707268, 63700184 (par elektronisko iesniegšanu)