?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Izglītība

Lejasstrazdu sākumskola, „Stariņi", Lejasstrazdi, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3722
Direktore: Elfrīda Ivaškēviča
e-pasts: lejasstrazdu.skola@dobele.lv

www.lejasstrazdusk.lv

tālr. 63700846; 27238206

Lejasstrazdu sākumskola akreditēta 2015. gada 27. maijā uz 6. gadiem.

ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 2020./2021. MĀCĪBU GADĀ

 • Vispārējā pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)
 • Pamatizglītības pirmā posma (1. -6.klase) programma (programmas kods 11011111).
 • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.- 6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 11015611).
 • Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 11015711).
 • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 11015811).
 • Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 11015911).

Skolā strādā 15 pedagogi, to skaitā 3 skolotājas pirmsskolas grupās un 2 pedagoga palīgi.

Skolā ir pirmsskolas grupa „Rūķīši" un 5/6 gadīgo grupa.
Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa no plkst.12.00 līdz plkst.18.30
Atbalsta personāls: 2 psihologi un skolas medmāsa
Izglītojamajiem ir iespēja izmantot internātu ĢAC ''Lejasstrazdi''.

Lejasstrazdu sākumskola realizē dažādas interešu izglītības programmas, lai veicinātu izglītojamo talantu attīstību. Interešu izglītības programmu nodarbības notiek pēc iepriekš saskaņota grafika, ievērojot gan izglītojamo noslogojumu un mācību stundu sarakstu, gan pedagogu iespējas, gan transporta grafiku.  to darba plānojums apstiprināts un atrodas redzamā vietā skolā pie informācijas stenda. Izglītojamajiem ir iespējas izkopt savas spējas, talantus, radošo potenciālu, darbojoties daudzveidīgu interešu izglītības  pulciņos.

Interešu izglītības programmas:

 • ansamblis “Strazdulēni”;
 • tautisko deju kolektīvs “Dancītis”;
 • datorpulciņš;
 • deju aerobika;
 • pulciņš “ Izzini sevi radošā darbībā”;
 • kokapstrāde;
 • pulciņš “ Kopā jautrāk, drošāk, spilgtāk!”;
 • sporta pulciņš.

Skolas tradicionālie pasākumi:

 • Zinību diena
 • Skolotāju diena
 • Dzīvnieku aizsardzības diena
 • Drošības nedēļa
 • LR proklamēšanas dienai veltīts koncerts
 • Ziemassvētku eglīte
 • Sniega diena
 • Projektu nedēļa
 • Valentīna diena
 • Vecāku, skolēnu un skolotāju kopsapulce
 • Mātes dienai veltīts svētku koncerts
 • Pēdējais zvans
 • Tūrisma diena
 • Ekskursijas