?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dzīvesvietas deklarācijas anulēšana

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Tai skaitā pagastos

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs

Pa pastu

Dobeles novada pašvaldība, Brīvības ielā 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Iesniegums brīvā formā, veidlapa - Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldēs.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. pase vai ID karte
2. pilnvarotai personai - notariāli apstiprināta pilnvara
2. Oriģināls vai kopija (uzrādot oriģinālu)
1. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai īres līgums
2. citi dokumenti (tiesas spriedums, īres līgums, laulības apliecība, dzimšanas apliecība, u.c.)
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Iesniedz iestādei iesniegumu un tiesisko pamatojumu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.
 

2.

Iesniegumu izskata novada Domes Dzīvokļu komisija.

Pakalpojuma maksa
EUR
bezmaksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Viena mēneša laikā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707269, 63700137
E-pasts