?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde

Adrese: Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Darba laiks:
Pirmdien, otrdien, ceturtdien no 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00,
trešdien 8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00,
piektdien 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00.

Pārvaldes vadītāja: Māra Krūmiņa
Tālr. 63725385, mob. 25488420
e-pasts: mara.krumina@dobele.lv

Lietvede: Līga Freiberga
Tālr. 63720933, mob. 20260177
e-pasts: liga.freiberga@dobele.lv

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde ir Dobeles novada pašvaldības dibināta iestāde, kas izveidota, lai īstenotu pašvaldības kompetenci kultūras, sporta un tūrisma jomās.
Pārvaldes uzdevumi ir:

 • plānot, vadīt un koordinēt kultūras, sporta un tūrisma nozaru darbību un nodrošināt šo nozaru attīstību;
 • nodrošināt Latvijas Republikas likumu u.c. normatīvo aktu, Domes lēmumu un rīkojumu izpildi Pārvaldes kompetencē esošajās jomās;
 • izstrādāt priekšlikumus lēmumu un normatīvo aktu sagatavošanai saistībā ar kultūras, sporta un tūrisma nozaru darbību, attīstību un sistēmas pilnveidošanu, nodrošināt to izpildi;
 • radīt kvalitatīvu, vienotu, iedzīvotāju un novada viesu interesēm atbilstošu kultūras, sporta un tūrisma pakalpojumu kopumu un nodrošināt to pieejamību un darbību;
 • nodrošināt Pārvaldes un tās struktūrvienību sadarbību ar valsts institūcijām, Domes institūcijām, Domes sadarbības partneriem, starptautiskām organizācijām; kā arī informācijas apmaiņu starp valsts institūcijām, Domi un pakļautībā esošām struktūrvienībām, organizācijām, citiem novadiem, biedrībām un nodibinājumiem;
 • veicināt Dobeles novada tēla atpazīstamību un popularizēšanu;
 • iesniegt Domei priekšlikumus un budžeta tāmes par Pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo finansējumu, nodrošināt piešķirtā finansējuma mērķtiecīgu izlietojumu;
 • veicināt investīciju piesaisti un vadīt projektus Pārvaldes kompetencē esošajās jomās;
 • koordinēt un rīkot kultūras, sporta un tūrisma pasākumus un sacensības, nodrošināt, koordinēt novada pārstāvju dalību valsts un starptautiska mēroga pasākumos un sacensībās;
 • sadarboties ar Dobeles novada biedrībām un nodibinājumiem, kā arī organizēt kopīgus pasākumus;
 • nodrošināt kvalitatīvu metodisko palīdzību novada kultūras, sporta un tūrisma darbiniekiem, tautas mākslas kolektīviem, novada biedrībām un nodibinājumiem, veicināt darbinieku tālākizglītību, profesionālo izaugsmi, Latvijas novadu un ārvalstu atbilstošo institūciju pieredzes iepazīšanu;
 • vākt, analizēt, pētīt un popularizēt Dobeles novada kultūras mantojumu.

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes nolikums