?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde

Adrese: Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Darba laiks:
Pirmdien, otrdien, ceturtdien no 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00,
trešdien 8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00,
piektdien 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00.

Pārvaldes vadītāja: Māra Krūmiņa
Tālr. 63725385, mob. 25488420
e-pasts: mara.krumina@dobele.lv

Lietvede: Līga Freiberga
Tālr. 63720933, mob. 20260177
e-pasts: liga.freiberga@dobele.lv

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde ir Dobeles novada pašvaldības dibināta iestāde, kas izveidota, lai īstenotu pašvaldības kompetenci kultūras, sporta un tūrisma jomās.
Pārvaldes uzdevumi ir:

 • plānot, vadīt un koordinēt kultūras, sporta un tūrisma nozaru darbību un nodrošināt šo nozaru attīstību;
 • nodrošināt Latvijas Republikas likumu u.c. normatīvo aktu, Domes lēmumu un rīkojumu izpildi Pārvaldes kompetencē esošajās jomās;
 • izstrādāt priekšlikumus lēmumu un normatīvo aktu sagatavošanai saistībā ar kultūras, sporta un tūrisma nozaru darbību, attīstību un sistēmas pilnveidošanu, nodrošināt to izpildi;
 • radīt kvalitatīvu, vienotu, iedzīvotāju un novada viesu interesēm atbilstošu kultūras, sporta un tūrisma pakalpojumu kopumu un nodrošināt to pieejamību un darbību;
 • nodrošināt Pārvaldes un tās struktūrvienību sadarbību ar valsts institūcijām, Domes institūcijām, Domes sadarbības partneriem, starptautiskām organizācijām; kā arī informācijas apmaiņu starp valsts institūcijām, Domi un pakļautībā esošām struktūrvienībām, organizācijām, citiem novadiem, biedrībām un nodibinājumiem;
 • veicināt Dobeles novada tēla atpazīstamību un popularizēšanu;
 • iesniegt Domei priekšlikumus un budžeta tāmes par Pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo finansējumu, nodrošināt piešķirtā finansējuma mērķtiecīgu izlietojumu;
 • veicināt investīciju piesaisti un vadīt projektus Pārvaldes kompetencē esošajās jomās;
 • koordinēt un rīkot kultūras, sporta un tūrisma pasākumus un sacensības, nodrošināt, koordinēt novada pārstāvju dalību valsts un starptautiska mēroga pasākumos un sacensībās;
 • sadarboties ar Dobeles novada biedrībām un nodibinājumiem, kā arī organizēt kopīgus pasākumus;
 • nodrošināt kvalitatīvu metodisko palīdzību novada kultūras, sporta un tūrisma darbiniekiem, tautas mākslas kolektīviem, novada biedrībām un nodibinājumiem, veicināt darbinieku tālākizglītību, profesionālo izaugsmi, Latvijas novadu un ārvalstu atbilstošo institūciju pieredzes iepazīšanu;
 • vākt, analizēt, pētīt un popularizēt Dobeles novada kultūras mantojumu.

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes nolikums