?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Attelpas brīdis

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Tai skaitā pagastos

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Dobeles pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

Pa pastu

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Iesniegums Sociālajam dienestamMicrosoft Office document icon soc_iesnieguma_veidlapa.doc
2. Ģimenes ārsta izsniegtu izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīti funkcionālo traucējumu veidi, kontrindikāciju neesamību un akūtas infekcijas pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību.
3. Psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (attiecināms tikai uz personām ar garīga rakstura traucējumiem).
2. Uzrāda oriģinālu
1. Ierodoties saņemt Atelpas brīža pakalpojumu, jāuzrāda negatīvs Covid tests, kas veikts pēdējo 72 stundu laikā
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

1. Persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (ja tādi ir).

2. Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tad elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

Pakalpojuma maksa
EUR
1 diennakts 77,18 (cita pašvaldība)
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 (desmit) dienu laikā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
Par pakalpojuma piešķiršanu: 63700145, 25631574, 63700179, 25635817, Par pakalpojumu: 29471928, 25495433
E-pasts