?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu rīkošanai

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs.

Pa pastu

Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Brīvības ielā 15, Dobele - 213.kab., Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldē

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
3. Oriģināls - iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis — arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
4. Oriģināls - ja plānotais publiskais pasākums paredz sporta sacensības, pasākuma organizators papildus iesniegtiem dokumentiem iesniegumam pievieno sporta sacensību nolikumu.
5. Oriģināls - (uzrādot oriģinālu, vai notariāli apliecinātas kopijas).Microsoft Office document icon sacensibas_autosporta_motosporta_vai_udens_motosporta.doc
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Bīstamas iekārtasMicrosoft Office document icon bistamas_iekartas.doc
2. Civiltiesiskā apdrošināšanaMicrosoft Office document icon civiltiesiska_apdrosinasana.doc
3. Salūta organizatoriem – licences un līguma kopija.
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Pasākuma organizators, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darbdienas pirms attiecīgā plānota publiskā pasākuma norises sākuma, iesniedz pašvaldībā pieteikumu.
Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt arī elektroniski, uz elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv  Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.
Saskaņojums pirms pasākuma uzsākšanas.

2.

Pašvaldība izsniedz atļauju vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Atļauju var saņemt Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā- 213.kab., Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pa pastu, vai pagastu pārvaldē.

Pašvaldība neizsniedz atļauju šādu pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25.martā, 8.maijā, 14.jūnijā un 4.jūlijā.

Pakalpojuma maksa
EUR
14,00 dienā
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pašvaldība pieteikumu izskata 10 (desmit) darba dienu laikā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707269, 63700137, 63700124