?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Atļaujas izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs

Pa pastu

Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Brīvības ielā 15, Dobele - 213.kab., Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldē

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības speciālas atļaujas (licences); ja alkoholisko dzērienu mazumtirgotāji tirgo tikai alu, tiem ir nepieciešama alus mazumtirdzniecības licence
2. Saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Komersantam Dobeles novada pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegumu.

Iesniegums un tam pievienotos dokumentus var iesniegt arī elektroniski, uz elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv  Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

2.

Pašvaldība izsniedz atļauju vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Atļauju var saņemt Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā- 213.kab., Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pa pastu, vai pagastu pārvaldē.

Pakalpojuma maksa
EUR
28,00 dienā par alu un citiem alkoholiskajiem dzērieniem
EUR
7,00 dienā par pašu ražotu vīnu un raudzētiem dzērieniem, un citiem alkoholiskajiem dzērieniem
EUR
28,00 dienā par tabakas izstrādājumiem
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pašvaldība pieteikumu izskata 10 (desmit) darbdienu laikā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707269, 63700137, 63700124