?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Dobeles novada pedagoģiski medicīniskā komisija

The possibility of requesting the service
Personally property

Izglītības pārvalde, Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

By post

Izglītības pārvalde, Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Electronically
Application form is available
Authority

Izglītības pārvaldē, Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. pilngadīga izglītojamā, nepilngadīga izglītojamā vecāku, bāriņtiesas iecelto aizbildņu vai aizgādņu iesniegumu vai bāriņtiesas lēmumu par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanas nepieciešamību File Iesniegums
2. izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments
3. ģimenes vai ārstējošā ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, un atzinums par izglītojamā redzi un dzirdi
4. iepriekšējās komisijas sēdēs izdotās bērna pārbaudes kartes (ja tādas ir) vai iepriekš izdoto karšu kopijas, kuras apstiprinājusi izglītības iestāde
What to do in order to receive services
1.

Izglītojamā pieteikšana izpētei komisijas sēdē notiek klātienē vai ar elektroniskās saziņas līdzekļu starpniecību, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi, klasi, mācību/dzimto valodu, pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju dzīvesvietu un tālruņa numuru.

Ja izglītojamais nedzīvo Dobeles, Auces vai Tērvetes novada pašvaldību administratīvajā teritorijā, komisija var ieteikt vērsties izglītojamā dzīves vietai atbilstošajā komisijā.

Komisija sniedz informāciju par dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt komisijai.

 

2.

Uz komisijas sēdi ierodas izglītojamais (izņemot gadījumus, kad ārsts ir noteicis pārvietošanas ierobežojumus) un viens no vecākiem vai vecāku pilnvarots pārstāvis, ja izglītojamais ir nepilngadīgs (izņemot ilgstoši slimojošo bērnu gadījumā).

3.

Ja komisijai netiek uzrādīts iesniegums, izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku pilnvarotās personas apliecinošs dokuments, izglītojamā izpēte tiek atlikta (izņemot ilgstoši slimojošo bērnu gadījumā).

4.

Psihologa un logopēda atzinumus, izglītojamā raksturojumus, ārsta atzinumus un citus dokumentus pievieno iesniegumam vai saglabā elektroniski.

5.

Komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un izglītojamā izvērtējuma rezultātiem, komisijas sēdē sagatavo atzinumu par ieteikumu izglītojamajam turpināt izglītību atbilstoši kādai no izglītības programmām un triju darba dienu laikā informē par to pilngadīgu izglītojamo, nepilngadīga izglītojamā vecākus vai ārstējošo iestādi.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Triju darba dienu laikā pēc komisijas sēdes

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Phone
63722237, 63707264