?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Atļaujas izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās.

The possibility of requesting the service
Personally property

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs

By post

Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Brīvības ielā 15, Dobele - 213.kab., Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldē

Municipalities Online
Necessary documents
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības speciālas atļaujas (licences); ja alkoholisko dzērienu mazumtirgotāji tirgo tikai alu, tiem ir nepieciešama alus mazumtirdzniecības licence
2. Saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju
What to do in order to receive services
1.

Komersantam Dobeles novada pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegumu.

Iesniegums un tam pievienotos dokumentus var iesniegt arī elektroniski, uz elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv  Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

2.

Pašvaldība izsniedz atļauju vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Atļauju var saņemt Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā- 213.kab., Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pa pastu, vai pagastu pārvaldē.

The service charge
EUR
28,00 dienā par alu un citiem alkoholiskajiem dzērieniem
EUR
7,00 dienā par pašu ražotu vīnu un raudzētiem dzērieniem, un citiem alkoholiskajiem dzērieniem
EUR
28,00 dienā par tabakas izstrādājumiem
Replies/receipt of the service period

Pašvaldība pieteikumu izskata 10 (desmit) darbdienu laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Phone
63707269, 63700137, 63700124