?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem, elektroniskie sakari)

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Including parishes

Nav pieejams

By post

Nav pieejams

Electronically
http://bis.gov.lv/bisp/ (var veikt tikai tad, ja būvatļauja ir saņemta publiskajā portālā bis.gov.lv)
Application form is available
Authority

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. iesniegums ekspluatācijaiFile iesniegums ekspluatācijai
2. būvatļauja
3. būvprojekts
4. būvprojekta izstrādātāja atzinumu par ēkas vai tās daļas atbilstību būvprojektam (ja nav veikta autoruzraudzība)
5. ja otrās grupas dzīvojamā ēka būvēta atbilstoši „Ēku būvnoteikumi” 107.1. apakšpunktam, jāiesniedz elektroinstalācijas pārbaudes atzinums un akts par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli
6. būvdarbu žurnāls
7. autoruzraudzības žurnālu
8. slēpto darbu pieņemšanas aktus
9. iekārtu, sistēmu un komunikāciju pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus
10. iekārtu atbilstības apliecinājumus (ja to nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību)
11. būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījumus digitālajā un rasējumu formātā (jābūt saskaņotiem ar sandra.lasmane@dobele.lv )
12. valsts zemes dienesta inventarizācijas lietu
13. būvmateriālu atbilstības deklarācijas
14. ēkas energosertifikāts (Informācija par ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu un energoefektivitātes rādītājiem var neiekļaut aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja būvprojekts ir akceptēts līdz 2009.gada 1.jūnijam.)
15. Ēku būvnoteikumi 196.2.5. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā, ja ēkai veikti energoefektivitātes pasākumi
2. Oriģināls (2.eks)
1. apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai Microsoft Office document icon apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai
2. apliecinājums inženierbūvei par gatavību ekspluatācijāMicrosoft Office document icon apliecinājums inženierbūvei par gatavību ekspluatācijā
3. apliecinājums par meliorācijas gatavību ekspluatācijāMicrosoft Office document icon apliecinājums par meliorācijas gatavību ekspluatācijā
4. apliecinājums ceļam par gatavību ekspluatācijāMicrosoft Office document icon apliecinājums ceļam par gatavību ekspluatācijā
5. apliecinājums elektrībai par gatavību ekspluatācijāMicrosoft Office document icon apliecinājums elektrībai par gatavību ekspluatācijā
6. apliecinājums par elektronisko sakaru gatavību ekspluatācijaiMicrosoft Office document icon apliecinājums par elektronisko sakaru gatavību ekspluatācijai
3. Kopija (uzrādot oriģinālu)
1. inženierkomunikācijas ekspluatējošo organizāciju atzinumus par šo komunikāciju gatavību
2. projektēšanai tehniskos noteikumus izdevušo organizāciju atzinumus
What to do in order to receive services
1.

Būvobjekta īpašnieks (pilnvarotā persona) iesniedz iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem.

2.

Būvobjekta īpašnieks (pilnvarotā persona) saskaņo ar Būves pieņemšanas ekspluatācijā komisiju apsekošanas laiku un piedalās apsekošanā.

3.

Būvobjekta īpašnieks (pilnvarotā persona) paraksta pieņemšanas aktu.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Būvvalde pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un visu noteikto dokumentu saņemšanas nosaka būvobjekta pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 14 dienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
63700102, 63700184