?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Atļaujas izsniegšana par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu.

The possibility of requesting the service
Personally property

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs

By post

Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Brīvības ielā 15, Dobele - 213.kab., Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldē

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
3. Gājiena maršruts (ja attiecināms)
4. Satiksmes organizācijas shēma (ja attiecināms)
What to do in order to receive services
1.

Organizators iesniedz pieteikumu. Pieteikumu iesniedz ne agrāk kā četrus mēnešus un ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms attiecīgā plānota pasākuma norises. Ja par notikumu, saistībā ar kuru šis pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms tā, pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises. Organizators iesniedz pieteikumu par piketa rīkošanu, ja pikets tiek publiski izsludināts.

Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt arī elektroniski, uz elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv  Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

Saskaņojums pirms pasākuma uzsākšanas.

2.

Pašvaldība ir tiesīga noteikt pasākuma norisei tādus ierobežojumus, lai netiktu apdraudēti attiecīgā pasākuma dalībnieki. Pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu aizliegt pasākuma norisi, ja ir konstatēts, ka tā rīkošana apdraudēs citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību vai tikumību.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Par pieteikuma iesniegšanas laiku pašvaldības darbinieki izdara atzīmi uz pieteikuma eksemplāra, kas paliek pie iesniedzēja.

Lēmumu aizliegt pasākuma norisi pašvaldība ir tiesīga pieņemt ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms pieteiktā pasākuma. Ja pasākums pieteikts ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises, pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu aizliegt to ne vēlāk kā sešas stundas pirms pieteiktā pasākuma sākuma.

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
63707269, 63700137, 63700124