Sociālo pakalpojumu centrs

Dobeles novada Sociālā dienesta SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS (SPC)

Brīvības ielā 11, Dobele, LV-3701

Vadītāja: Baiba Brigmane, tālr. 63721631, mob. 29161388, e-pasts: baiba.brigmane@dobele.lv

Pieņemšanas laiks:

pirmdienās  13.30 - 17.30

ceturtdienās  8.30 - 12.30

 

Sociālā aprūpētāja dienas centrā pensijas vecuma cilvēkiem "Stariņš" Arnita Latiša,

tālr. 63700147, mob. 27827614, e-pasts: arnita.latisa@dobele.lv

 

Sociālā darbiniece dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem "Solis" Tatjana Polukejeva,

tālr. 63700149, mob. 20201270, e-pasts: elita.leja@dobele.lv

 

Sociālā darbiniece Atbalsta centra ģimenēm: Dace Uzulēna,

tālr. 63721624, mob. 27842103, e-pasts: dace.uzulena@dobele.lv

 

Sociālā darbiniece Atbalsta centra ģimenēm: Dace Sieriņa,

tālr. 63721622, mob. 20249485, e-pasts: dace.sierina@dobele.lv

 

Psihologs Jana Ozoliņa tālr. 63700178, mob. 25495425, e-pasts: jana.ozolina@dobele.lv

 

Psihologs Laila Ļovaina tālr. 63700178, mob. 25495425, e-pasts: laila.lovina@dobele.lv


Diennakts sociālais aprūpētājs Atbalsta centrā  ģimenēm tālr. 63707150, mob. 25495425.

 

Sociālo pakalpojumu centrā darbojas trīs nodaļas: Dienas centrs pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem „Stariņš", Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem „Solis", Atbalsta centrs ģimenēm.

 

Dienas centrs „Stariņš" sniedz sociālos pakalpojumus Dobeles novadā deklarētiem pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem.

 

Dienas centrs nodrošina pensijas vecuma cilvēkiem iespēju daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai: atrasties sabiedrībā, aktīvi darboties un veidot interešu grupas. Dienas centrā ir iespēja izmantot maksas aprūpes pakalpojumus: veļas mazgāšana, duša, medicīnisā pēdas aprūpe, fizioterapeita nodarbības.

 

Pakalpojums nodrošina:

 • radošas nodarbības;
 • diskusijas un pārrunas par veselības jautājumiem;
 • svētbrīži ar dažādu konfesiju garīdzniekiem;
 • diskusiju klubiņš;
 • dziedāšanas nodarbības;
 • tematiskas pasākumi;
 • gadskārtu svinēšanas pasākumi;
 • galda spēles;
 • atbalsta grupas;
 • preses izdevumi;
 • bibliotēka;
 • veļas mazgāšanas pakalpojumi;
 • vingrošana un trenažieru nodarbības;
 • duša;
 • pēdu aprūpe;
 • asinsspiediena mērīšana.

 

Dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem „Solis" tiek nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija personām ar garīgās attīstības traucējumiem. Dienas centra klienti ir personas no 16 gadu vecuma, kuri neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un/vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbinātas algotā darbā.

 

Dienas centra telpas ir pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslos.

 

Pakalpojums nodrošina:

 • ikdienā nepieciešamo iemaņu un prasmju attīstīšana trenēšana;
 • darbs ar datoru (datora prasmju apmācība);
 • interneta apmācība;
 • pašaprūpes iemaņu apmācība;
 • dzīves skola;
 • radošās nodarbības;
 • peldēšana;
 • sports;
 • brīvā laika aktivitātes;
 • kultūrizglītojošie pasākumi (muzeji, kino, ekskursijas, sadarbības pasākumi ar citiem dienas centriem Latvijā un ārpus Latvijas u.c.);
 • ikdienas radošās nodarbības (kolāža, aušana, darbs ar mālu utt).

 

Iesniedzamie dokumenti Dobeles novada Sociālajā dienestā uzņemšanai dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem „Solis":

1. Personas (pilnvarotas personas) iesniegums (pēc noteikta parauga);
2. Pases kopija (oriģināls jāuzrāda);
3. Valsts darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izziņas kopija;
4. Ģimenes ārsta atzinums par veselības stāvokli ar norādi, ka nav kontrindikāciju aprūpes pakalpojuma saņemšanai (veidlapa 027/u);
5. Ārsta psihiatra atzinums par personas veselības stāvokli un kontrindikāciju neesamību aprūpes pakalpojuma saņemšanai;
6. Citi dokumenti, kas apstiprina personas sociālo situāciju (pēc Labklājības pārvaldes darbinieka lūguma).

 

Atbalsta centrs ģimenēm tiek sniegti diennakts sociālās rehabilitācijas pakalpojumi krīzes situācijā nonākušām personām, ģimenēm, psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanai.

 

Centrā tiek sniegti sekojoši pakalpojumi:

 • sociālā rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
 • pašaprūpes un sociālo prasmju apmācība, bērniem un/vai ģimenēm, lai atjaunotu vai uzlabotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas;
 • citi klientiem nepieciešamie pakalpojumi - patvērums, droša vide, atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, peronīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.

 
Krīzes situācijās nonākušas personas Atbalsta centrā ģimenēm var ierasties peronīgi vai tās var nogādāt citu  institūciju speciālisti no:

 • sociālā dienesta;
 • bāriņtiesas;
 • izglītības iestādes;
 • medicīnas iestādes (primārās, neatliekamās u.c. veida veselības aprūpes iestādes);
 • valsts vai pašvaldības policija;
 • jebkurš speciālists vai persona, kura ir pamanījusi prettiesiskas darbības vai pazīmes bērnam (nerūpēšanās, emocionāla, fiziska, seksuāla vardarbība u.c.). 

 

"Diennakts sociālā rehabilitācija bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām" ir  valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 

Sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušajiem bērniem ir pieejama bērniem, kuri cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli izmantoti, vai tikuši pakļauti vardarbībai vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām.

 

Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt, lai bērns spētu atgūt fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērnam, kurš cietis no vardarbības, sniedz dzīvesvietā vai sociālās rehabilitācijas institūcijā. Krīžu centrā sociālās rehabilitācijas kurss ir 30 dienas vai, ja par noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess, sociālās rehabilitācijas kurss ir līdz 60 dienām.

 

Iesniedzamos dokumentus skatīt šeit

 

 

Sociālo pakalpojumu centra maksas pakalpojumi

 

 

Nr.p.k

 

Pakalpojums

 

Mērvienība

 

Cena Ls  Dobeles novada pašvaldība

 

 

Cena Ls cita pašvaldība

1.

Vienas personas uzturēšanas atbalsta centrā

1 diennakts

-

22.00

2.

Klienta uzturēšanās Dienas centrā „Solis" personām ar garīga rakstura traucējumiem

1 diena

1.83

7.32

3.

Naktsmītne ar 1 gultas vietu SPC

( bez ēdināšanas)

1 diennakts

5.00

5.00

4.

Infrasarkanā pirts

1 stunda

3.00

-

5.

Pēdu aprūpe

1 personai

5.00

5.00

6.

Fizioterapijas nodarbības

1 nodarbība

0.50

 

7.

Veļas mazgāšana

1 cikls ar klienta pulveri

1.00

-

8.

Dušas izmantošana

Viena reize

1.20

-

9.

Zāles izmantošana

1 stunda

3.00

5.00

 

 Projektu informācija

Informācija par nometnēm:

 

Kopš 2012. gada notiek septiņu dienu gars vasaras atpūtas nometnes 25 bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām. Nometnes finansē Latvijas Bērnu fonds un Dobeles novada pašvaldība. Nometne laikā bērni apgūstot daudz vērtīgu prasmju un iemaņu, iegūst jaunas zināšanas, kā arī iegūt jaunus draugus, interesanti un radoši pavada vasaras brīvlaiku.

 

Šogad nometne tiek plānota jūnija mēnesī. Nometnēs dalībnieki būs bērni  un viņu vecāki. Nometņu darbinieki pirms nometnes būs izgājuši treniņus par nevardarbīgām bērnu audzināšanas metodēm. Nometnes dalībnieki speciālistu uzraudzībā nometnes laikā  padziļināti apgūs iemaņas nevardarbīgā bērnu audzināšanā, savstarpējā komunikācijā u.tml

 

 

Sociālo pakalpojumu centra dalība projektos:

 

,,Par tiesībām sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām" no 2007.gada līdz 2014.gadam.

 Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centra dalība iepirkumā par tiesībām sniegt Valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju no prettiesiskām darbībām cietušajiem bērniem, kuri cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli izmantoti, vai tikuši pakļauti vardarbībai vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām.

Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt, lai bērns spētu atgūt fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

Sociālo pakalpojumu centra Atbalsta centrā ģimenēm  sociālās rehabilitācijas kurss ir 30 dienas vai, ja par noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess, sociālās rehabilitācijas kurss ir līdz 60 dienām.

 

,,Apmācības vasaras nometņu organizēšanai" 2013.gada maijs.

Sadarbībā ar biedrību „Pīlādzis" 15 Sociālo pakalpojumu centra darbinieki apguvuši  teorētiskās un praktiskās zināšanas par bērnu nometnes organizēšanu - saturu, filozofiju, personālu atbildību, programmu un plānošanu, par nometnes vispārējiem jautājumiem. Finansējums no Dobeles novada pašvaldības. Finansējums no Dobeles novada pašvaldības.

 

„Iesim kopā" 2012.gada oktobris.

Projekts realizēts sadarbībā ar biedrību ,,Pīlādzis". Sadraudzības pasākuma aktivitātēs notika ekskursija uz Tērvetes dabas parku, radošo darbnīcu organizēšana Sociālo pakalpojumu centra klientiem un personām no Lietuvas Akmenes pilsētas dienas centra. Finansējums no Dobeles novada pašvaldības.

 

Veselīgs dzīvesveids dzīvesprieka pamats" 2012. gada jūnijs.

Finansējums iegūts no Dobeles novada pašvaldības sadarbībā ar biedrību ,,Pīlādzis". Sociālo pakalpojumu centra klientiem un darbiniekiem tika organizēts aktīvās atpūtas pasākums  pie jūras iekļaujot sporta, dziedāšanas un radošo nodarbību pieturu  aktivitātes.

 

,,Dobeles novada ģimeņu atbalsta centra attīstība" (Nr.1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/065) no2011.gada aprīļa līdz 2013.gada martam.      

 

Sociālā fonda atbalstu Sociālo pakalpojumu centrā tika realizēts Dobeles novada Sociālā dienesta projekts ,,Dobeles novada ģimeņu atbalsta centra attīstība" (Nr.1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/065).

Saskaņā ar projekta mērķi, kurā  tika noteikts veicināt novada sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu integrāciju sabiedrībā, attīstīt mērķa grupas sociālās un funkcionālās prasmes, sekmējot to iekļaušanos darba tirgū. Paplašināt ģimeņu atbalsta centra telpas, paplašinot sniegto pakalpojumu apjomu un uzlabojot to kvalitāti tika  īstenotas vairākas aktivitātes:

I Izstrādāta sociālās rehabilitācijas, motivācijas un alternatīvās sociālās aprūpes programma 2012 - 2014.gadam Dobeles novada vajadzībām.

II  Paplašinātas telpas, veikts kosmētiskais remonts un paplašināšana higiēnas centrs Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centra Atbalsta centra  ģimenēm telpās.

III Veikta vecāku apmācība grupu nodarbībās 3 programmās:

1.Uzvedības korekcijas apmācību programma augsta riska grupas vecākiem;

2. Bērnu emocionālās audzināšanas programma;

3.Programma sociālās atstumtības riskam pakļautām jaunām māmiņām ar bērniem līdz 1 gada vecumam.

 

,,Mēs varam, mēs protam, mums izdodas" 2010.gada oktobris. 

Steļļu iegāde  un uzstādīšana dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem ,,Solis". Finansējums no Dobeles novada pašvaldības un Rietumu bankas sadarbībā ar biedrību ,,Pīlādzis".

 

Projekts ,,Draudzīga un pieejama vide sociāli mazaizsargātiem bērniem" 2004.-2006.gads.

Projekts realizēts ar  ES PHARE sadarbības programmas, Baltijas jūras reģiona projektu fondu un Dobeles pilsētas domes atbalstu.

Galvenās aktivitātes:                                   

I Informācijas kampaņa Dobeles pilsētas iedzīvotājiem par sociāli mazaizsargāto personu vajadzībām un iespējām.

II Sociālo pakalpojumu centra  bukleta izveidošana.

III Rotaļu un atpūtas laukuma izveidošana personām ar īpašām vajadzībām un sociālā riska  ģimeņu bērniem pie Sociālo pakalpojumu centra.

IV Darbinieku apmācība un pieredzes apmaiņa Engelholmā  (Zviedrija) darbam ar sociāli mazaizsargātām personām.  

 

"Krīzes centra telefona izveide" no 2002. gada līdz 2005. gadam.

Ar Eiropas starptautiskā fonda "OAK Foundution" sadarbības partneri krīzes centru „Skalbes" un biedrību ,,Pīlādzis" realizēts projekts, kas nodrošināja  Bērnu Uzticības Tālruņa numura 8009000 pieejamību visā Latvijā. Projekta ietvaros apmācīti 10 darbinieki telefoniskam darbam konsultāciju  un atbalsta sniegšanai, noteiktos laikos nodrošināta telefona līnijas pieejamība bērniem, kuri nonākuši krīzes situācijās.  

 • Ziņas
 • Pasākumi
 • Jautājumi un ierosinājumi
  1. Kods: