Dobeles novada Sociālais dienests

Dobeles novada Sociālais dienests

E.Francmaņa ielā 6, Dobele, LV-3701

 

Dobeles novada Sociālais dienests ir novada pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Dobeles novada pašvaldības iedzīvotājiem, nodrošina pašvaldību funkciju izpildi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā Dobeles novada administratīvajā teritorijā.

 

Sociālais dienests kā patstāvīga iestāde nodibināta ar Dobeles novada domes lēmumu Nr. 75/6, 2009.gada 13.augustā.

 

Sociālā dienesta darba laiks:

pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās:  8.00-17.00

trešdienās: 8.00-18.00

piektdienās: 8.00-16.00

 

Pusdienlaiks: 12.00-13.00

 

SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJA

Beata LIMANĀNE

tālr. 63781836, mob.tālr. 29141569, e-pasts: beata.limanane@dobele.lv

 

vada un organizē Sociālā dienesta darbu un ir atbildīga par Sociālā dienesta  darbību, nodrošina kārtējā budžeta izdevumu gada tāmes projekta izstrādi un tā iesniegšanu, in formē iedzīvotājus par sociālajiem jautājumiem, viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību

 

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās:  8.30-12.00  un 13.00-16.30

trešdienās: 8.30-12.00 un 13.00-17.30

 

SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJAS VIETNIECE

Aija RENGA

tālr. 63700144 mob.tālr. 25495431, e-pasts: aija.renga@dobele.lv

informē iedzīvotājus par sociālajiem jautājumiem, viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, atbild, administrē sociālo pakalpojumu sniedzēju struktūrvienību darbu

 

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās:  8.30-12.00 un 13.00-16.30

trešdienās: 8.30-12.00 un 13.00-17.30

 

PERSONĀLA LIETU PĀRZINE

Maira GRIŠĀNE

tālr. 63700146

personāllietu kārtošana

 

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS DAĻAS VADĪTĀJA

Monta FREIBERGA

tālr. 63781837, mob.tālr. 26520425, e-pasts: monta.freiberga@dobele.lv

  

vada sociālās palīdzības daļas darbu, administrē pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālās palīdzības sniegšanai

 

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās:  8.30-12.00 un 13.00-16.30

trešdienās: 8.30-12.00 un 13.00-17.30

 

SOCIĀLĀ DARBINIECE

Ilze BRĀKMANE

tālr. 63781838

veic profesionālu sociālo darbu ar personām, kas saņem sociālo palīdzību, aprēķina un sagatavo izmaksai pašvaldības sociālos pabalstus

 

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās:  8.30-12.00 un 13.00-16.30

trešdienās: 8.30-12.00 un 13.00-17.30

 

SOCIĀLĀ DARBA AR PILNGADĪGĀM PERSONĀM DAĻAS VADĪTĀJA

Inese GOLDBERGA

 

tālr. 63781196, mob.tālr. 25495429, e-pasts: inese.goldberga@dobele.lv

 

sniedz Dobeles novada iedzīvotājiem sociālā darba pakalpojumus pilngadīgām personām, veicina klientu aktīvu līdzdalību savas sociālās situācijas uzlabošanā, veic sociālo darbu ar pilngadīgām personām

 

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās:  8.30-12.00 un 13.00-16.30

trešdienās: 8.30-12.00 un 13.00-17.30

 

SOCIĀLĀS DARBINIECES DARBAM AR PILNGADĪGĀM PERSONĀM

Daina PURVIŅA

tālr. 63700193

 

Solvita Plotkāne

tālr. 63700194  

 

veic sociālo darbu ar pilngadīgām personām

 

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās:  8.30-12.00 un 13.00-16.30

trešdienās: 8.30-12.00 un 13.00-17.30

 

SOCIĀLĀ DARBA AR ĢIMENI UN BĒRNIEM DAĻAS VADĪTĀJA

Ilna AUDERE

tālr. 63700145, mob.tālr. 25631574, e-pasts: ilna.audere@dobele.lv

 

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās:  8.30-12.00 un 13.00-16.30

trešdienās: 8.30-12.00 un 13.00-17.30

 

 

SOCIĀLĀS DARBINIECES DARBAM AR ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

Sarmīte BĀRA

tālr. 63781839

 

Dace STRAUME

tālr. 63700191

 

Līga PURENIŅA

tālr. 63700192

  

veic profesionālu sociālo darbu ar gadījumu ar ģimenēm ar bērniem

veic darbu ar ārpusģimenes aprūpē nodoto bērnu ģimenēm un audžuģimenēm un viesģimenēm, veic sociālo darbu, sagatavo dokumentus bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, pārstāv bērnu intereses bāriņtiesā, valsts u.c. institūcijās

 

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās:  8.30-12.00 un 13.00-16.30

trešdienās: 8.30-12.00 un 13.00-17.30

 

LIETVEDĪBAS SEKRETĀRES  

Vilma GRĪNVALDE

tālr. 63781195

 

Kristīne DUĻBINSKA

tālr. 63700179

 

dienesta darbības dokumentēšana, dokumentu arhivēšana, visu nepieciešamo lietvedības jautājumu risināšana, kas saistās ar dienesta darbības nodrošināšanu un attīstīšanu

 

ASISTENTU ADMINISTRATORE

Vizma VILMANE

tālr. 63700195, mob.tālr. 29224594

 

Iedzīvotāju pieņemšana pagastos 
   

Sociālā dienesta galvenie uzdevumi:

 • organizēt un veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 • sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
 • novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (nepieciešamās zināšanas un prasmes, motivācija, izglītība, profesija u.c.) resursus;
 • sniegt sociālo palīdzību;
 • noteikt klientu līdzdarbības pienākumus vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
 • rīkoties ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
 • novērtēt dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
 • nodrošināt pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu iestādes izdevumu tāmē paredzētajiem mērķiem;
 • regulāri informēt pilsētas iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības veidiem, to saņemšanas iespējām un kārtību;
 • nodrošināt tālāku apmācību sociālā darba speciālistiem.

 

 

Dienesta pakļautībā ir sociālo pakalpojumu sniedzēju struktūrvienības:

 • Dobeles Sociālo pakalpojumu centrs,
 • Aprūpes mājās birojs,
 • Grupu dzīvokļi,
 • Ģimenes atbalsta centrs "Lejasstrazdi".
 
 • Ziņas
 • Pasākumi
 • Jautājumi un ierosinājumi
  1. Kods: