Dobeles novada Sociālais dienests

Dobeles novada Sociālais dienests

E.Francmaņa ielā 6, Dobele, LV-3701

 

Dobeles novada Sociālais dienests ir novada pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Dobeles novada pašvaldības iedzīvotājiem, nodrošina pašvaldību funkciju izpildi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā Dobeles novada administratīvajā teritorijā.

 

Sociālais dienests kā patstāvīga iestāde nodibināta ar Dobeles novada domes lēmumu Nr. 75/6, 2009.gada 13.augustā.

 

SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJA

Beata LIMANĀNE

tālr. 63781836, mob.tālr. 29141569

vada un organizē Sociālā dienesta darbu un ir atbildīga par Sociālā dienesta  darbību, nodrošina kārtējā budžeta izdevumu gada tāmes projekta izstrādi un tā iesniegšanu, informē iedzīvotājus par sociālajiem jautājumiem, viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību

 

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās:  8.30-12.00  un 13.00-16.30

trešdienās: 8.30-12.00 un 13.00-17.30

 

SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJAS VIETNIECE

Aija RENGA

tālr. 63700144

informē iedzīvotājus par sociālajiem jautājumiem, viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, atbild, administrē sociālo pakalpojumu sniedzēju struktūrvienību darbu

 

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās:  8.30-12.00 un 13.00-16.30

trešdienās: 8.30-12.00 un 13.00-17.30

 

PERSONĀLA LIETU PĀRZINE

Maira GRIŠĀNE

tālr. 63700146

personāllietu kārtošana

 

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻAS VADĪTĀJA

Monta FREIBERGA

tālr. 63781837

vada sociālās palīdzības nodaļas darbu, administrē pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālās palīdzības sniegšanai,

 

SOCIĀLĀS DARBINIECES

Ilze BRĀKMANE

tālr. 63781838

veic profesionālu sociālo darbu ar personām, kas saņem sociālo palīdzību, aprēķina un sagatavo izmaksai pašvaldības sociālos pabalstus

 

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās:  8.30-12.00 un 13.00-16.30

trešdienās: 8.30-12.00 un 13.00-17.30

 

SOCIĀLAIS DARBINIEKS DARBAM AR PIEAUGUŠĀM PERSONĀM

Inese GOLDBERGA

tālr. 63781196

sniedz Dobeles novada iedzīvotājiem sociālā darba pakalpojumus pieaugušām personām, veicina klientu aktīvu līdzdalību savas sociālās situācijas uzlabošanā, veic sociālo darbu ar pieaugušām personām

 

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās:  8.30-12.00 un 13.00-16.30

trešdienās: 8.30-12.00 un 13.00-17.30

 

SOCIĀLAIS DARBINIEKS DARBAM AR PENSIJAS VECUMA PERSONĀM

Daina PURVIŅA

tālr. 63700193

veic sociālo darbu ar pensijas vecuma personām

 

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās:  8.00-12.00 un 13.00-17.30

ceturtdienās: 8.00-12.00 un 13.00-16.30

 

Solvita Plotkāne

tālr. 63700194  

veic sociālo darbu ar pensijas vecuma personām

 

SOCIĀLĀS DARBINIECES DARBAM AR ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

Ilna AUDERE

tālr. 63700145

Sarmīte BĀRA

tālr. 63781839

Dace STRAUME

tālr. 63700191

Līga PURENIŅA

tālr. 63700192

Ināra KRAUZE

tālr. 63700157, Auru pagasts

veic profesionālu sociālo darbu ar gadījumu ar ģimenēm ar bērniem

veic darbu ar ārpusģimenes aprūpē nodoto bērnu ģimenēm un audžuģimenēm un viesģimenēm, veic sociālo darbu, sagatavo dokumentus bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, pārstāv bērnu intereses bāriņtiesā, valsts u.c. institūcijās

 

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās:  8.30-12.00 un 13.00-17.30

trešdien: 8.30-12.00 un 13.00-17.30

 

LIETVEDĪBAS SEKRETĀRE  

Vilma GRĪNVALDE

tālr. 63781195

dienesta darbības dokumentēšana, dokumentu arhivēšana, visu nepieciešamo lietvedības jautājumu risināšana, kas saistās ar dienesta darbības nodrošināšanu un attīstīšanu

 

Iedzīvotāju pieņemšana:

pirmdienās:  8.30-12.00 un 13.00-16.30

ceturtdienās: 8.30-12.00 un 13.00-17.30

 

Iedzīvotāju pieņemšana pagastos 
   

Sociālā dienesta galvenie uzdevumi:

 • organizēt un veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 • sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
 • novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (nepieciešamās zināšanas un prasmes, motivācija, izglītība, profesija u.c.) resursus;
 • sniegt sociālo palīdzību;
 • noteikt klientu līdzdarbības pienākumus vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
 • rīkoties ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
 • novērtēt dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
 • nodrošināt pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu iestādes izdevumu tāmē paredzētajiem mērķiem;
 • regulāri informēt pilsētas iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības veidiem, to saņemšanas iespējām un kārtību;
 • nodrošināt tālāku apmācību sociālā darba speciālistiem.

 

 

Dienesta pakļautībā ir sociālo pakalpojumu sniedzēju struktūrvienības:

 • Dobeles Sociālo pakalpojumu centrs,
 • Aprūpes mājās birojs,
 • Grupu dzīvokļi,
 • Ģimenes atbalsta centrs "Lejasstrazdi".
 
 • Ziņas
 • Pasākumi
 • Jautājumi un ierosinājumi
  1. Kods: