?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Izsludina atklātu projektu konkursu jauniešu iesaistei

28.09.2018

Dobeles novada pašvaldība izsludina atklātu projektu konkursu “PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS”.

Aicinām jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

Konkursa mērķi:

 • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
 • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600.00 euro.

Projektu mērķa grupa – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē.

Projekta iesniegšanas termiņš – 2018. gada 29. oktobris, plkst. 17.00 Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē.

Projekta realizēšanas laiks - no 3 līdz 18 mēnešiem.

Video

Šeit pievienots:

 1. Nolikums;
 2. 1. pielikums – preventīvo un intervences pasākumu vidējā termiņa plāns PMS samazināšanai;
 3. 2. pielikums (projekta iesnieguma veidlapa) un 3. pielikums (Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā);
 4. 4.  pielikums;
 5. 5. pielikums;
 6. Jaunatnes iniciatīvas info materiāls;
 7. Prezentācija;
 8. Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros”;  
 9. 1. pielikums "Noslēguma pārskats" (gatavo projekta īstenotājs pēc projekta pabeigšanas)
 10. Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”;
 11. Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv    vai sazinoties ar Evitu Evardsoni, projekta “PuMPuRS” pašvaldības koordinatori, Dobeles novada Izglītības pārvaldes juriskonsulti, tālr. 25495677.