?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Vēlēšanu komisija

2013. gada 29. augustā Dobeles novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 24. punktu un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta pirmo daļu un 5. panta pirmo daļu, pieņēma lēmumu Nr.239/10 „Par Dobeles novada vēlēšanu komisijas izveidošanu".

Dobeles novada vēlēšanu komisijā darbojas 9 komisijas locekļi:

  1. VELTA LAGZDIŅA, komisijas priekšsēdētāja,
  2. AIJA JAKOVĻEVA, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktora vietniece,
  3. GUNA ĀBELE, Jaunbērzes pagasta pārvaldes saimniecības pārzine,
  4. AINIS LANGERMANIS-GRĀVIS, Bērzes pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis,
  5. MONTA FREIBERGA, Dobeles novada iedzīvotāja,
  6. EVIJA KALNIŅA, Dobeles PIUAC informācijas speciāliste,
  7. INGUNA PERSIDSKA, Dobeles novada pašvaldības juriste,
  8. GINTS DZENIS, Dobeles novada pašvaldības vecākais datortīkla administrators,
  9. EVIJA FEDOROVIČA, Dobeles novada pašvaldības sekretāre.

Dobeles novada vēlēšanu komisija darbojas saskaņā ar „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu", kas nosaka, ka Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu sagatavošanai katrā republikas pilsētā un novadā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgi republikas pilsētas vēlēšanu komisija un novada vēlēšanu komisija 7-15 locekļu sastāvā. Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome.
Vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju.
Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās republikas pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas.
Vēlēšanu vai tautas nobalsošanas sagatavošanā un sarīkošanā vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas savu darbību uzsāk un beidz Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.
Vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas priekšsēdētājs pārstāv komisiju valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām.
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas nodrošina Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un attiecīgās domes vēlēšanu, kā arī likumā paredzētajos gadījumos - tautas nobalsošanas sagatavošanu un sarīkošanu.
Vēlēšanu komisijai kā publisko tiesību subjektam ir atļauta tikai tāda darbība, kas paredzēta likumā un citos normatīvajos aktos.
Vēlēšanu komisijas pilda pienākumus, kas noteikti  Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā, Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" un  Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijās.