?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sociālo pakalpojumu centrs

Dobeles novada Sociālā dienesta SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS (SPC)
Brīvības ielā 11, Dobele, LV-3701
Darba laiks:
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Trešdienās:  8.00-12.00, 13.00-18.00
Piektdienās: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Vadītāja: Baiba Brigmane
Tālr. 63721631, 29161388, e-pasts: baiba.brigmane@dobele.lv
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās  8.30 – 12.00, 13.00 - 16.30
Trešdienās  8.30 – 12.00, 13.00 - 17.30

Sociālo pakalpojumu centrā (SPC) darbojas trīs nodaļas: Dienas centrs pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem ''Stariņš", Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem ''Solis", Atbalsta centrs ģimenēm.

Dienas centrs pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem "Stariņš" un Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem "Solis"
Sociālā darbiniece: Daiga Rapša
Tālr. 63700149, 26623394, e-pasts: daiga.rapsa@dobele.lv
Sociālais aprūpētājs:
Tālr. 63700147

Atbalsta centrs ģimenēm
Sociālā darbiniece: Dace Uzulēna
Tālr. 63721624, 27842103, e-pasts: dace.uzulena@dobele.lv
Sociālā darbiniece: Dace Sieriņa
Tālr. 63721622, 20249485, e-pasts: dace.sierina@dobele.lv
Diennakts sociālais aprūpētājs:
Tālr. 63700150, 25495425

 

 • Dienas centrs ''Stariņš" sniedz sociālos pakalpojumus Dobeles novadā deklarētiem pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem.

Dienas centrs nodrošina pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem iespēju daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai: integrēties sabiedrībā, aktīvi darboties dažādu interešu grupās/pulciņos.
Dienas centrā ir iespēja izmantot maksas aprūpes higiēnas pakalpojumus (veļas mazgāšana, duša).
 

Centra piedāvājumi:

 • dziedāšanas nodarbības;
 • vingrošanas nodarbības pie fizioterapeita;
 • dažādu interešu pulciņi (rokdarbu, kulinārijas, prāta spēļu);
 • dažādas radošās nodarbības;
 • svētbrīži ar dažādu konfesiju garīdzniekiem;
 • interešu klubiņš;
 • tematiski pasākumi;
 • gadskārtu svētku svinēšanas pasākumi;
 • prāta spēles;
 • bibliotēka;
 • veļas mazgāšanas pakalpojumi;
 • duša.

Centrā iespējams arī  iepazīties ar jaunākajiem preses izdevumiem, izmantot datoru ar interneta pieslēgumu, izmērīt asinsspiedienu.

 

 • Dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem „Solis" tiek nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija personām ar garīgās rakstura traucējumiem.

Dienas centra klienti ir personas no 16 gadu vecuma, kuri neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un/vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbinātas algotā darbā.
Dienas centra telpas ir pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslos.

Centra piedāvājumi:

 • "dzīves skola" (ikdienā nepieciešamo iemaņu un prasmju attīstīšana, trenēšana)
 • mūzikas nodarbības
 • nodarbības pie fizioterapeita (vingrošana, peldēšana)
 • pašaprūpes iemaņu apmācība
 • dažādas radošās nodarbības gan centrā, gan ārpus tā, tostarp, kolāža, aušana, darbs ar mālu un tml.
 • brīvā laika aktivitātes (pastaigas, pārgājieni, galda spēles)
 • darbs ar datoru (datora prasmju apmācība)
 • kultūrizglītojošie pasākumi (muzeji, kino, ekskursijas, sadarbības pasākumi ar citiem dienas centriem Latvijā un ārpus Latvijas u.c.).

Iesniedzamie dokumenti Dobeles novada Sociālajā dienestā uzņemšanai dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem „Solis":

1. Personas/pilnvarotas personas noteikta parauga iesniegums;
2. Pases ( ID) kopija, uzrādot oriģinālu;
3. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) izziņas kopija;
4. Ģimenes ārsta atzinums par veselības stāvokli ar norādi, ka nav kontrindikāciju aprūpes pakalpojuma saņemšanai (veidlapa 027/u);
5. Ārsta - psihiatra atzinums par personas veselības stāvokli un kontrindikāciju neesamību aprūpes pakalpojuma saņemšanai;
6. Personas invaliditātes apliecības kopija.

 

 • Atbalsta centrs ģimenēm tiek sniegti diennakts sociālās rehabilitācijas pakalpojumi krīzes situācijā nonākušām personām, ģimenēm, psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanai.

Centrā tiek sniegti sekojoši pakalpojumi:

1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem.
2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušām pieaugušām personām.
3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbību veikušām personām.
4. Patvērums, droša vide krīzes situācijās nonākušām personām.
5. Vecāku izglītošana tematiskajās grupās.

Diennakts sociālā rehabilitācija bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām ir  valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušajiem bērniem ir pieejama tiem, kuri cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli izmantoti vai tikuši pakļauti vardarbībai vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām.
Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt, lai bērns spētu atgūt fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērnam, kurš cietis no vardarbības, sniedz dzīvesvietā vai sociālās rehabilitācijas institūcijā. Krīžu centrā sociālās rehabilitācijas kurss ir 30 dienas vai, ja par noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess, sociālās rehabilitācijas kurss ir līdz 60 dienām.
Iesniedzamos dokumentus skatīt šeit

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušiem pilngadīgiem cilvēkiem (turpmāk - cietušo rehabilitācijas pakalpojums) sniedzams personai, ja:
 - tā pārcietusi pret sevi vai tuvinieku vērstu vardarbību un tai ir psiholoģiskas traumas pazīmes, kuru dēļ traucēta sociālā funkcionēšana sabiedrībā;
 - tā ir atzīta par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta kriminālprocesa ietvaros;
 - ir pieņemts tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmums par nošķiršanu.

Vardarbībā cietusī persona ar iesniegumu vēršas Sociālajā dienestā.
Sociālais dienests:

 • pieņem iesniegumu no pakalpojuma pieprasītājiem;
 • organizē atzinuma sniegšanu pakalpojuma piešķiršanai;
 • pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu. Lēmumu par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz speciālista (sociālā darbinieka vai psihologa) atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību;
 • lai nodrošinātu pakalpojuma īstenošanu, izvēlas pakalpojuma sniedzēju.

Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniedz vienā no sekojošiem veidiem:

 • sociālās rehabilitācijas kursa veidā - līdz 30 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu (nepieciešamības gadījumā iespējams pagarināt līdz 60 dienām);
 • individuālu konsultāciju veidā - ne vairāk par desmit 45 minūtes ilgām psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām, kuras var saņemt arī krīzes centrā bez izmitināšanas (cietušo rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā).

Pakalpojums vardarbību veikušiem cilvēkiem tiek sniegts ar mērķi novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus, kā arī ir palīdzēt vardarbību veikušam pilngadīgam cilvēkam apzināt fiziskās un psiholoģiskās vardarbības pielietošanas sekas un mazināt vardarbības izpausmes pret apkārtējiem (ģimenē pret partneri, bērniem u.c. iespējams arī citiem pieaugušiem cilvēkiem).

Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu var pieprasīt cilvēks:

 • pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību, vai kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu;
 • par kuru valsts vai pašvaldības policijas, sociālā dienesta vai bāriņtiesas rīcībā ir informācija, ka cilvēks izturējies vardarbīgi vai izteicis draudus pielietot vardarbību;
 • kurš baidās, ka viņš varētu izturēties vardarbīgi, vai atzīst, ka ir veicis vardarbību.

Vardarbības veicēji ar iesniegumu vēršas dzīvesvietas sociālajā dienestā.
Sociālais dienests:

 • organizē atzinuma par pakalpojuma nepieciešamību saņemšanu;
 • pēc speciālista (psihologa vai sociālā darbinieka) atzinuma saņemšanas nekavējoties pieprasa informāciju no Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības pēc sociālā dienesta atrašanās vietas par to, vai cilvēks ir probācijas klients, kas piedalās probācijas programmā, kura koriģē ar vardarbību saistītu uzvedību (jo vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu nepiešķir cilvēkam, kurš ir probācijas klients, uz laiku, kamēr viņš piedalās probācijas programmā, kas koriģē ar vardarbību saistītu uzvedību);
 • piecu darbdienu laikā pēc Valsts probācijas dienesta atbildes saņemšanas pieņem lēmumu un ar lēmuma pieņemšanu konkrētu pakalpojuma sniegšanas laiku saskaņo ar pakalpojuma sniedzēju.

Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu sniedz vienā no šādiem veidiem:

 • individuālu psihologa konsultāciju veidā - ne vairāk par desmit 45 minūtes ilgām konsultācijām;
 • grupu nodarbību veidā - 16 grupu nodarbības.

Patvērums, droša vide krīzes situācijās nonākušām personām

Krīzes situācijās (vardarbība, ugunsnelaimes, dabas stihijas, zaudējuma krīzes utt.) nonākušas personas Atbalsta centrā ģimenēm var ierasties personīgi vai tās var nogādāt citu institūciju speciālisti no:

 • sociālā dienesta;
 • bāriņtiesas;
 • izglītības iestādes;
 • medicīnas iestādes (primārās, neatliekamās u.c. veida veselības aprūpes iestādes);
 • valsts vai pašvaldības policija;
 • jebkurš speciālists vai persona, kura ir pamanījusi prettiesiskas darbības vai pazīmes bērnam (nerūpēšanās, emocionāla, fiziska, seksuāla vardarbība u.c.).

Vecāku izglītošana tematiskajās grupās

Programma ''Sociālās atstumtības riskam pakļautām jaunām māmiņām ar bērniem līdz 1 gada vecumam".
Programmu apgūst jaunās māmiņas no bērnu namiem vai atrodas augsta sociālā riska situācijā, tām trūkst informācijas, zināšanas, prasmes bērna kopšanā un izpratne par mazuļa vajadzībām un izjūtām.

''Uzvedības korekcijas apmācību programma  augsta riska grupas vecākiem"
Vecāku personības pilnveide, apgūtas zināšanas un prasmes, rosināta vecāku vērtību sistēma, jaunu uzvedības modeļu apguve, tādējādi, radot priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai bioloģiskajā ģimenē.

,,Bez pēriena. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas".
Programmas ietvaros vecākiem tiek veicināta izpratne par bērnu fiziskas sodīšanas ietekmi un tiek uzlabotas  viņu  praktiskās zināšanas par pozitīvām bērnu disciplinēšanas metodēm. Daloties pieredzē un mācoties apzināties savas jūtas, domas, pārliecību un vajadzības vecākiem būs  iespēja izprast savas darbības motīvus, iegūt prasmes, atpazīt savas emocijas un tās kontrolēt. Tiks piedāvāts meklēt un mācīties izmēģināt citus - nevardarbīgus - veidus, kā risināt situāciju ar bērnu, iedrošinot viņu sadarboties un mācot uzņemties atbildību par savu uzvedību.

Informācija par nometnēm: 
Kopš 2012. gada notiek septiņu dienu garas vasaras atpūtas nometnes 25 bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām. Nometnes finansē Latvijas Bērnu fonds un Dobeles novada pašvaldība. Nometnes laikā bērni apgūstot daudz vērtīgu prasmju un iemaņu, iegūst jaunas zināšanas, kā arī iegūt jaunus draugus, interesanti un radoši pavada vasaras brīvlaiku. 

 

Sociālo pakalpojumu centra dalība projektos:

''Par tiesībām sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām" no 2007. gada līdz 2016. gadam.
Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centrs katru gadu piedalās iepirkumā par tiesībām sniegt Valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju no prettiesiskām darbībām cietušajiem bērniem, kuri cietuši noziedzīgā nodarījumā, ekspluatācijā, seksuāli izmantoti, vai tikuši pakļauti vardarbībai vai jebkādām citām nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām.
Rehabilitācijas mērķis ir nodrošināt, lai bērns spētu atgūt fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.
Sociālo pakalpojumu centra Atbalsta centrā ģimenēm  sociālās rehabilitācijas kurss ir 30 dienas vai, ja par noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess, sociālās rehabilitācijas kurss ir līdz 60 dienām.

"Spēka krājumi ziemai!" - 2015. gada septembris
Projekta  laikā Biedrība ,,Pīlādzis'' iepazinās ar Liepājas  Biedrības ,,Dižvanagi " darbības  pieredzi, apskatīja  Liepājas ievērojamākām kultūras apskates vietas, noorganizēja nūjošanu Liepājas jūrmalā. 

"Vasaras dienas nometne ģimenēm ar bērniem" - 2015. gada jūlijs
No 01.07.-05.07.2015. tika novadīta dienas vasaras nometne "Ģimenes koks " sociāli mazaizsargātām 5 ģimenēm. Kopā 20 dalībniekiem. Nometnes laikā mātes ar bērniem aktīvi darbojās komandas darbā, apguva jaunas prasmes, piedalījās interaktīvajā nodarbībā par drošību, darbojās radošajās nodarbībās, sporta aktivitātēs, ekskursijā Tērvetes dabas parkā. 

"Spēka zālīte" 2015. gada maijs
Projekta laikā tika  apmeklēta vides veselības saimniecībā ,,Lejas Kaķupi" , kur noklausījāmies farmaceites A.Gailītes izglītojošo semināru  par ārstniecības augu dažādajām sugām, to lietošanu uzturā, ievākšanu, notika augu tēju degustācija un projekta dalībnieku kopīgs mielasts.

''Kā stiprināt sevi ikdienā starp savējiem!''- 2014. gada septembris
Projekta dalībnieki  apskatīja Sokrāta sevis izzināšanas parku Siguldas pagastā  un noklausījās izglītojošo semināru "Kā sevi stiprināt ar dabas un garīgo vērtību izpratni!", izstaigāja Līgatnes dabas parku.

''Rotaļu ceļš uz senču ozolu! - 2014. gads
Dalībnieki apguva vasaras Saulgriežu svētku tradīcijas, izmantojot rotaļu un deju elementus. Atpūtās pie jūras, nūjoja un gatavoja zupu uz ugunskura, popularizējot  veselīga dzīves veida veicināšanu dažādām paaudzēm.

''Apmācības vasaras nometņu organizēšanai" 2013. gada maijs
Sadarbībā ar biedrību „Pīlādzis" 15 Sociālo pakalpojumu centra darbinieki apguvuši  teorētiskās un praktiskās zināšanas par bērnu nometnes organizēšanu - saturu, filozofiju, personālu atbildību, programmu un plānošanu, par nometnes vispārējiem jautājumiem. Finansējums no Dobeles novada pašvaldības. Finansējums no Dobeles novada pašvaldības.

''Iesim kopā" 2012. gada oktobris
Projekts realizēts sadarbībā ar biedrību ,,Pīlādzis". Sadraudzības pasākuma aktivitātēs notika ekskursija uz Tērvetes dabas parku, radošo darbnīcu organizēšana Sociālo pakalpojumu centra klientiem un personām no Lietuvas Akmenes pilsētas dienas centra. Finansējums no Dobeles novada pašvaldības.

''Veselīgs dzīvesveids dzīvesprieka pamats" 2012. gada jūnijs
Finansējums iegūts no Dobeles novada pašvaldības sadarbībā ar biedrību ,,Pīlādzis". Sociālo pakalpojumu centra klientiem un darbiniekiem tika organizēts aktīvās atpūtas pasākums  pie jūras iekļaujot sporta, dziedāšanas un radošo nodarbību aktivitātes.

''Dobeles novada ģimeņu atbalsta centra attīstība" (Nr.1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/065) no 2011. gada aprīļa līdz 2013. gada martam. 
Ar Sociālā fonda atbalstu Sociālo pakalpojumu centrā tika realizēts Dobeles novada Sociālā dienesta projekts ''Dobeles novada ģimeņu atbalsta centra attīstība" (Nr.1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/065).
Saskaņā ar projekta mērķi, kurā  tika noteikts veicināt novada sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu integrāciju sabiedrībā, attīstīt mērķa grupas sociālās un funkcionālās prasmes, sekmējot to iekļaušanos darba tirgū. Paplašināt ģimeņu atbalsta centra telpas, paplašinot sniegto pakalpojumu apjomu un uzlabojot to kvalitāti tika  īstenotas vairākas aktivitātes:
I Izstrādāta sociālās rehabilitācijas, motivācijas un alternatīvās sociālās aprūpes programma 2012 - 2014.gadam Dobeles novada vajadzībām.
II  Paplašinātas telpas, veikts kosmētiskais remonts un paplašināšana higiēnas centrs Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centra Atbalsta centra  ģimenēm telpās.
III Veikta vecāku apmācība grupu nodarbībās 3 programmās:
1.Uzvedības korekcijas apmācību programma augsta riska grupas vecākiem;
2. Bērnu emocionālās audzināšanas programma;
3.Programma sociālās atstumtības riskam pakļautām jaunām māmiņām ar bērniem līdz 1 gada vecumam.

''Mēs varam, mēs protam, mums izdodas" 2010. gada oktobris
Steļļu iegāde  un uzstādīšana dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem ''Solis". Finansējums no Dobeles novada pašvaldības un Rietumu bankas sadarbībā ar biedrību ''Pīlādzis".

Projekts ''Draudzīga un pieejama vide sociāli mazaizsargātiem bērniem" 2004. - 2006. gads
Projekts realizēts ar  ES PHARE sadarbības programmas, Baltijas jūras reģiona projektu fondu un Dobeles pilsētas domes atbalstu.

Galvenās aktivitātes:                        

I Informācijas kampaņa Dobeles pilsētas iedzīvotājiem par sociāli mazaizsargāto personu vajadzībām un iespējām.
II Sociālo pakalpojumu centra  bukleta izveidošana.
III Rotaļu un atpūtas laukuma izveidošana personām ar īpašām vajadzībām un sociālā riska  ģimeņu bērniem pie Sociālo pakalpojumu centra.
IV Darbinieku apmācība un pieredzes apmaiņa Engelholmā  (Zviedrija) darbam ar sociāli mazaizsargātām personām.  

"Krīzes centra telefona izveide" no 2002. gada līdz 2005. gadam
Ar Eiropas starptautiskā fonda "OAK Foundution" un sadarbības partneri krīzes centru ''Skalbes" un biedrību ''Pīlādzis" tika realizēts projekts, kas nodrošināja  Bērnu Uzticības Tālruņa numura 8009000 pieejamību visā Latvijā. Projekta ietvaros bija apmācīti 10 darbinieki telefoniskam darbam konsultāciju un atbalsta sniegšanai, nodrošināta telefona līnijas pieejamība bērniem, kuri nonākuši krīzes situācijās.