?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

SAM 5.3.1.

  Projekts ”Kanalizācijas tīkla  paplašināšana Dobeles aglomerācija II kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/007) 

    2017.gada 29.maijā SIA “DOBELES ŪDENS” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta”(Nr.5.3.1.0/16/I/007) īstenošanu.     

Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Projekta mērķis: Ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un pieejamības paplašināšana Dobeles aglomerācijas un ūdensapgādes pakalpojumu zonas robežās.
Projekta ietvaros īstenojamās  aktivitātes  
Jaunu  kanalizācijas ārējo inženiertīklu un to elemetu izbūve 8,42 km, 1 kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve 0,32km Dobeles pilsētā un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā ielu posmos, kuros līdz šim nebija pieejami centralizēti kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumi.
Projekta mērķa grupa:  Kanalizācijas sistēmas infrastruktūras izbūves un paplašināšanas rezultātā un atbilstošo pielēgumu nodrosinājuma plānam, 2018.gadā  tiks izveidoti  46 pieslēgumi,savukārt  2022. gadā – 610 jauni pieslēgumi Dobeles aglomerācijā un iedzīvotājiem būs iespēja saņemt kvalitatīvus pakalpojumus, un uzlabot sadzīves apstākļus. Projekta ieviešana nodrošinās centralizētos kanalizācijas pakalpojumus 94,7 % aglomerācijas iedzīvotājiem, savukārt ūdensapgādes pakalpojumi būs nodrošināti 98,9 % iedzīvotāju. Projekta ieviešana veicinās un attīstīs ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabos to pieejamību un kvalitāti, nodrošinās iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, samazinās vides piesārņojumu.                                                                                                                           
Projekta kopējie izdevumi:  2 010 474,37 EUR,  no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 1 586 161,39 EUR, ts.k.:                                                                                                                                     
Kohēzijas fonda finansējums  58,15% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot  922 420,00 EUR, privātais attiecināmais finansējums 41,85 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 663741,39 EUR.                                                                                                                                                           Projekta kopējie  neattiecināmie izdevumi;  424 312,98 EUR  ( privātais finansējums).
Projekta īstenošanas laiks:  Projekta  īstenošanas ilgums 60 mēneši -  2017. gada maijs – 2022.gada maijs

Projekta vadītāja:  Mārīte Zvejniece                                                                                        
 Kontaktinformācija: tālrunis 28336980
e-pasts: marite.zvejniece@dobele.lv