?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Grupu dzīvokļi

Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienība GRUPU DZĪVOKĻI
Adrese: Uzvaras iela 50, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701
Darba laiks:
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Trešdienās:  8.00-12.00, 13.00-18.00
Piektdienās: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Vadītāja Elita Birgele
Tālr. 63781452, 25495426, e-pasts: elita.birgele@dobele.lv
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 8.30 – 12.00, 13.00 - 16.30
Trešdienās 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.30

Sociālā darbiniece Santa Pokromoviča
Tālr. 63700158, 27877459, e-pasts: santa.pokromovica@dobele.lv

Sociālās aprūpētājs
Tālr. 63781453, 25495434

Grupu dzīvokļu pakalpojums ir pieejams pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

Grupu dzīvokļu klientiem tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:

  • mājoklis un atbalsts sociālo problēmu risināšanā perosnām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem sociālie pakalpojumi, pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju korekcija un sociālā rehabilitācija, lai atjaunotu vai uzlabotu sociālās funkcionēšanas spējas;
  • klienta individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana. Plānu izstrādā, ievērojot klienta iepriekš saņemto rehabilitācijas pakalpojumu programmas, kas satur patstāvīgās dzīves un pašaprūpes prasmju un sociālo prasmju apguves un attīstīšanas pasākumus;
  • personīgā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā;
  • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi - atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.

Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, perona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā vai pie pagasta sociālā darbinieka un iesniedz:

  • iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
  • iztikas līdzekļu deklarāciju;
  • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli;
  • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindiktāciju neesamību;
  • invaliditāti apliecinošu dokumenta kopiju. 

Sociālā dienesta maksas pakalpojumi

Ja Grupu dzīvokļa pakalpojumu vēlas izmantot persona, kura nav Dobeles novada iedzīvotājs, un par tās ievietošanu institūcijā lēmumu pieņēmusi cita novada pašvaldība, Sociālais dienests slēdz līgumu ar attiecīgo novadu par pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtību.