?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Ģimenes atbalsta centrs "Lejasstrazdi"

Dobeles novada Sociālā dienesta ĢIMENES ATBALSTA CENTRS „Lejasstrazdi"
„Namiņš", Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3722
Darba laiks:
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Trešdienās:  8.00-12.00, 13.00-18.00
Piektdienās: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Ziemassvētku muzikāls sveiciens no Namiņa bērniem - skatīt šeit

Vadītāja Solvita Eihe
Tālr. 63781355, 29471928, e-pasts: solvita.eihe@dobele.lv

Sociālā darbiniece Airita Dombrovska
Tālr.25495433, e-pasts: airita.dombrovska@dobele.lv

Sociālā darbiniece Karolina Ozoliņa
Tālr. 27816141, e-pasts: karolina.ozolina@dobele.lv

Ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi" ir Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienība, kas ir:

 1. ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  institūcija bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Institūcijā uzņem bērnus un jauniešus no 2 līdz 18 gadu vecumam;
 2. īslaicīga sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērnam vai ģimenei ar bērniem.

Centra uzdevumi:

 1. Nodrošināt bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu audzināšanu, vispusīgu attīstību un rehabilitāciju, sociālo un medicīnisko aprūpi, kā arī veicināt iespēju pilnvērtīgi attīstīties ģimeniskā vidē (audžuģimenē, aizbildniecībā, adopcijā, viesģimenē);
 2. Nodrošināt bērnam vai ģimenei ar bērniem īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi un nodrošina bērnu izmitināšanu;
 3. Atbilstoši katra bērna individuālai attīstībai nodrošināt sociālo, audzināšanas un pedagoģisko darbu. Darbu organizējot ar katru bērnu individuāli un grupās, vidē, kas pietuvināta mājas apstākļiem;
 4. Nodrošināt iespēju iegūt izglītību jebkurā mācību iestādē, atbilstoši bērna individuālajai garīgajai un fiziskajai attīstībai;
 5. Nodrošināt saskarsmes iespējas ar bērna vecākiem, radiniekiem;
 6. Nodrošināt profesionālo orientāciju un darba iemaņu apgūšanu Centra interešu izglītības pulciņu nodarbībās un citās bērnu un jauniešu interešu izglītības institūcijās.

Centrā uzņemšanas noteikumi:

 1. Ilgstošā aprūpē uzņem bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus, ja bērna vecāku deklerētā dzīvesvieta atrodas Dobeles novadā, pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu par aprūpes institūcijā, atbilstoši bāriņtiesas lēmumam.
 2. Īslaicīgā aprūpē uzņem bērnu vai ģimeni ar bērniem un vecāku, uz likumisko pārstāvju iesnieguma pamata vai bāriņtiesas lēmumu.
 3. Uzņem bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus, kuru vecāku deklarētā dzīvesvieta atrodas citā pašvaldībā, pamatojoties uz šīs pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu bērnam ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, atbilstoši bāriņtiesas lēmumam. (Slēdzot līgumu ar Dobeles novada Sociālo dienestu par pakalpojuma pirkšanu pēc Dobeles novada domes apstiprinātajiem izcenojumiem)
 4. Ievietojot bērnu centrā nepieciešamā dokumentācija:
 • Bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu aprūpes iestādē;
 • Sociālā Dienesta lēmums par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu;
 • Līgums par savstarpējiem norēķiniem (citām pašvaldībām).

Centra maksas pakalpojumi:

 • Telpu un nepieciešamā aprīkojuma īre semināru organizēšanai;
 • Datorus ar iespēju pieslēgties Interneta tīklam;
 • Naktsmītni centrā;
 • Mikroautobusa īre.

Sociālā dienesta maksas pakalpojumi