?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem, elektroniskie sakari)

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 306. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles nov.

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Nav pieejams

Elektroniski
Nav pieejams
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 306. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles nov.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. iesniegums būvatļaujaiDatne iesniegums būvatļaujai
2. Būvatļauja ar izpildītiem projektēšanas nosacījumiem
3. Būvprojekts ar visām sadaļām, atbilstoši būvatļaujā norādītajiem projektēšanas nosacījumiem un grafiskajiem pielikumiem
4. Būvdarbu žurnāls
5. Autoruzraudzības žurnāls
2. Oriģināls (2 eks.)
1. būvdarbu vadītāja saistību raksts Microsoft Office document icon būvdarbu vadītāja saistību raksts
2. būvuzrauga saistību rakstsMicrosoft Office document icon būvuzrauga saistību raksts
3. Kopija
1. Būvniecības procesa civiltiesiskās apdrošināšanas polise
2. Rīkojums par būvdarbu vadītāja norīkošanu darbam konkrētajā objektā
3. Rīkojums par būvuzrauga norīkošanu darbam konkrētajā objektā (ja būvuzraudzību veic juridiska persona) vai būvuzraudzības līgums (ja būvuzraudzību veic fiziska persona)
4. Autoruzraudzības līgums un autoruzrauga sertifikāts
5. Par darba aizsardzību atbildīgās personas apliecība, rīkojums par tās norīkošanu konkrētajā objektā
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Iesniegt iesniegumu ar būvprojektu un būvatļauju ar nepieciešamajiem dokumentiem

2.

Būvvalde veic atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un izdod būvatļaujas pielikumu

3.

Tiek uzsākti būvdarbi

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

5 dienas

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63700102, 63700184