?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Atkritumu apsaimniekošanas maksa

26.02.2018.

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” informē, ka sakarā ar sadzīves atkritumu maksas izmaiņām šķirošanas stacijā “Brakšķi” no 2018. gada 1. marta Dobeles novadā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa tiek samazināta uz 15.62 EUR par kubikmetru atkritumu, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (18.90 EUR ar PVN).

 

 

29.12.2016.  

LĒMUMS  Nr. 291/13
Dobelē                                                                                                                                                          

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „e” apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu, Dobeles novada pašvaldības 2010. gada 21. janvāra saistošo noteikumu Nr. 4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 9.2. punktu, 2009. gada 17. decembra līgumu Nr. 215/2009 ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”, Dobeles novada dome NOLEMJ:

  1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – EUR 15,68 par 1 m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa), ko veido maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu – EUR 7,54, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads – EUR 6,74 un dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu – 1,40 EUR/1 m3.
  2. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2012. gada 22. marta lēmumu Nr. 67/3 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā”.

Domes priekšsēdētājs      A.SPRIDZĀNS

 

 

20.02.2015.

 

 

LĒMUMS
Dobelē

28.11.2013.                                                                                                                                                            Nr.340/13

Par grozījumiem Dobeles novada domes 2012.gada 22.marta lēmumā Nr.67/3 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā"

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Dobeles novada domes 2012.gada 22.marta lēmumā Nr.67/3 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā", aizstājot 1.punktā:
1.1. apzīmējumu un skaitli „Ls 10,40" ar skaitli un vārdu „14,80 euro";
1.2. apzīmējumu un skaitli „Ls 5,23" ar skaitli un vārdu „7,44 euro";
1.3. apzīmējumu un skaitli „Ls 3,42" ar skaitli un vārdu „4,87 euro";
1.4. apzīmējumu un skaitli „Ls 1,75" ar skaitli un vārdu „2,49 euro".
2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

 Priekšsēdētājs      A.SPRIDZĀNS

 

LĒMUMS
Dobelē

22.03.2012.                                                                                                                                                                     Nr.67/3

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta „e" apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 21.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu" 9.2.punktu un 2009.gada 17.decembra līgumu Nr.215/2009 ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi", Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu - Ls 10,40 par 1m3 (bez PVN), ko veido maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu - Ls 5,23, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā „Brakšķi", Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads - Ls 3,42 (ar konversijas koeficientu 0,25 uz 1m3) un dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu - Ls 1,75.
2. Uzdot sadzīves atkritumu apsaimniekotājam Dobeles novadā līdz katra kalendārā gada 15.februārim saskaņot ar pašvaldību maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķina kārtību.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2011.gada 26.maija lēmumu Nr.141/7 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dobeles novadā".

 Priekšsēdētājs      A.SPRIDZĀNS                       

 

01.06.2013.