?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Aprūpes mājās birojs

Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienība APRŪPES MĀJĀS BIROJS
Adrese: Brīvības iela 11, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701
Darba laiks:
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Trešdienās:  8.00-12.00, 13.00-18.00
Piektdienās: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Vadītāja Ilona Sjakste
Tālr.: 637 81198, 25495424, e-pasts: ilona.sjakste@dobele.lv
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 8.30-12.00, 13.00-16.30
Trešdienās 8.30-12.00, 13.00-17.30

Sociālā aprūpētāja Ilona Dirvēna
Tālr.: 637 81198, 25495432, e-pasts; ilona.dirvena@dobele.lv

Aprūpes mājās pakalpojumus personas dzīvesvietā veic aprūpētājs.

Aprūpe mājās ir pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Uzdevumi:
1. Palīdzēt klientam veikt ikdienas darbus, veikt pašaprūpi, lai klients pēc iespējas ilgāku laiku spētu uzturēties savā dzīvesvietā, ierastajā vidē.
2. Sniegt palīdzību klienta individuālo un sociālo problēmu risināšanā.

Aprūpes mājās birojs nodrošina šādus pakalpojumus:

 • palīdz dzīves vietā veikt ikdienas mājas darbus;
 • pārtikas, medikamentu iegāde, piegāde;
 • palīdz nodrošināt ēdienreizes;
 • palīdz samaksāt komunālos un citus maksājumus;
 • citus pakalpojumus. 

Aprūpes mājās birojs nenodrošina:

 • personas pastāvīgu uzraudzību;
 • medicīniskus pakalpojumus.

Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumus:

 1. Persona vai viņas likumīgais pārstāvis vai pilnavarotā persona iesniedz Sociālajā dienestā šādus dokumentus:
 • iesniegumu;
 • ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības stāvokli un kontrindikāciju neesamību saņemt aprūpes mājās pakalpojumus;
 • ja personai ir garīga rakstura traucējumi, jāiesniedz psihiatra atzinums par veselības stāvokli un  kontrindikāciju neesamību saņemt aprūpes mājās pakalpojumus; 
 • uzrāda personas apliecinošu dokumentu;
 • uzrāda invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;
 • nepieciešamības gadījumā sociālajam darbiniekiem ir tiesības pieprasīt arī citus dokumentus.

2.   Sociālā dienesta darbinieks:

 • apseko klientu dzīvesvietā un aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;
 • ja klientam nepieciešama aprūpe mājās, sociālais darbinieks vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu;
 • novērtē klienta vajadzību pēc mājās aprūpes pakalpojuma un iesniedz dokumentus lēmuma pieņemšanai Sociālajā dienestā. Sociālais dienests pēc dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai noraidīšanu.

3.   Aprūpes mājās birojs un klients, klienta likumīgais pārstāvis slēdz līgumu par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu un samaksas kārtību.

4.   Aprūpes mājās birojs un klients sastāda aprūpes plānu, izvērtējot klienta vajadzības un funkcionālās spējas.

Maksa par pakalpojumu:

 • 1 stunda - 2.00 euro;
 • citas pašvaldības iedzīvotājiem - 4.00 euro;
 • Dobeles novada domes Saistošos noteikumos Nr.4 „Dobeles novada pašvaldības sniegto pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" minētas personas, kuras atbrīvotas no līdzmaksājuma par sociālo pakalpojumu un, kuras personas maksā par pakalpojumu.