?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Aktuāla informācija no Būvvaldes darbiniekiem

>> Informējam, ka notiek Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrāde. Iesniegumus iesniegt teritorijas plānotājai SANDRAI LASMANEI, Brīvības iela 17, 63722414, sandra.lasmane@dobele.lv

>> Ar 2017.gada 1.janvāri stāsies spēkā grozījumi MK 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”:

izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Projektēšanas uzdevumā norāda projektējamās ēkas galveno lietošanas veidu ar plānotajām telpu grupām, to lietošanas veidiem un parametrus, kā arī teritorijas plānojuma un inženiertīklu projektēšanas prasības. Ja ēku paredzēts būvēt uz zemesgrāmatā ierakstītas apbūves tiesības pamata, projektēšanas uzdevumā kā plānotās telpu grupas norāda vienīgi nedzīvojamās telpas. Ja nepieciešams, norāda citus īpašos nosacījumus (piemēram, vēlamās būvkonstrukcijas un būvizstrādājumi, tehnoloģijas). Ja ēku nojauc, projektēšanas uzdevumā norāda prasības nojaukšanas darbu projektam.";

 

1.2. papildināt noteikumus ar 48.1 punktu šādā redakcijā:

"48.1Būvvalde atsaka izdot būvatļauju vai akceptēt būvniecības ieceri, ja ēkai, kuru būvē, atjauno, restaurē, pārbūvē uz zemesgrāmatā ierakstītas apbūves tiesības pamata, paredz dzīvojamās telpu grupas (telpas) vai maina ēkas vai telpu grupas nedzīvojamo lietošanas veidu uz dzīvošanai atbilstošu lietošanas veidu.";

1.3. papildināt 4. pielikumu ar 4. piezīmi šādā redakcijā:

"4. Uz apbūves tiesības pamata jaunbūvējamās vai uzbūvētās ēkas vai tās telpu grupas būvniecības, pārbūves, atjaunošanas, restaurācijas vai nojaukšanas gadījumā būvniecības iesniegumā kā telpu grupas norāda vienīgi nedzīvojamās telpas."

 Sīkāk skatīt šeit

>> Ar 2017.gada 1.janvāri stāsies spēkā grozījumi Zemesgrāmatu likumā:

TREŠĀ APAKŠNODAĻA

ATSEVIŠĶĀS PRASĪBAS APBŪVES TIESĪBAS IERAKSTĪŠANAI

55.1 Zemes gabalu apgrūtinot ar apbūves tiesību, vienlaikus:

1) izdara atzīmi nodalījuma trešās daļas pirmajā iedaļā par apbūves tiesības nodalījuma atvēršanu, norādot apbūves tiesības nodalījuma numuru;

2) atklāj apbūves tiesības ierakstīšanai nodalījumu, tajā secīgi ietverot zemes gabala nodalījuma numuru, apbūves tiesības saīsināto apzīmējumu "AT" un kārtas numuru.

Mainoties apbūves tiesīgajam, apgrūtinātā zemes gabala nodalījumā izdara grozījumus par apbūves tiesīgo.

55.2 Apbūves tiesības nodalījumu atklāj un ziņas tajā ieraksta saskaņā ar šā likuma prasībām par nodalījumiem un apbūves tiesības nodalījuma pirmās daļas pirmajā iedaļā norāda:

1) vārdus "apbūves tiesība";

2) apbūves tiesības termiņu;

3) tā zemes gabala, uz kuru attiecas apbūves tiesība, kadastra apzīmējumu un platību;

4) ēku (būvi), kas celta uz apbūves tiesības pamata, kā apbūves tiesības būtisku daļu un tās kadastra apzīmējumu;

5) apgrūtinātā zemes gabala īpašnieku.

Mainoties apgrūtinātā zemes gabala īpašniekam, apbūves tiesības nodalījumā izdara grozījumus par zemes gabala īpašnieku.

55.3 Izbeidzoties apbūves tiesībai (Civillikuma 1129.9 panta pirmā daļa), uz tās pamata celto ēku (būvi) pievieno nodalījumam, kurā ierakstīts ar apbūves tiesību saistītais zemes gabals, un slēdz apbūves tiesības nodalījumu.

Ja apbūves tiesība izbeidzas ar termiņa notecējumu (Civillikuma 1129.7 panta pirmā daļa), tad zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis lēmumu par apbūves tiesības izbeigšanu pieņem ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc apbūves tiesības termiņa notecējuma, pamatojoties uz ieinteresētās personas lūgumu, kas izteikts, ierakstot apbūves tiesību zemesgrāmatā."

Sīkāk skatīt šeit

>> Turpmāk lūdzam iesniegt vienu eksemplāru arī elektroniskā versijā (kā *dwg vai *dgn; *doc vai *pdf formāta datnes uz eva.namsone@dobele.lv), lai to varētu piereģistrēt būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

>> Saskaņā ar MK noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 20.punktu pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam.